Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  HOMOLOGIA

   

  HOMOLOGIA (gr. = zgod­ność z naturą, harmonia) ang. homology; ix. homologie; nm. Homologie

  Termin występujący u stoików, ozna­czający zgodność rozumu z samym sobą i z naturą, a w ujęciu pitagorejskim — na­wet podobieństwo do bóstwa i zgodność z nim.

  Pewien typ -> podobieństwa (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONIMY

   

  HOMONIMY (gr. ta (1) = [wyrazy] równobrzmiące) łc. homonyma (1); nłc. aequivoca; ang. homonyms; fr. homonymes; nm. Homonyme

  U Arystotelesa (Kateg., 1 a 1): w od­różnieniu od -> synonimów (1) i —> paronimów (1) — rzeczy różne o tej samej na­zwie, zastosowanej jednak do każdej z nich w innym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOTEIZM

   

  HOMOTEIZM (łc. homo = człowiek + gr. theós = Bóg) ang. homotheism; nm. Homotheismus

  Termin utworzony przez E. Haeckla na określenie syn.—> antropomorfizmu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZM

   

  HORMIZM (gr. horme = poruszenie, na­pór, impuls, dążenie) ang. hormic psychology; fr. theorie hormique; nm. hormische Psy­chologie

  psych. Wywodzący się od W. McDougalla pogląd, według którego wszelkie —> zachowania zwierząt, a także człowie­ka są aktualizacją wrodzonych —> instyn­któw (3) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM

   

  HUMANITARYZM (łc. humanitas = lu­dzkość, człowieczeństwo) ang. humanitarianisme; fr. humanitarisme

  Program moralny lub społeczny zakła­dający równość wszystkich ludzi wobec prawa i domagający się objęcia wszystkich jednakowymi obowiązkami moralnymi oraz dawania równych szans wszystkim, bez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

   

  HOMO SAPIENS (nłc. <homo sapiens> = człowiek rozumny)

  Wyrażenie, które pojawiło się w syste­matyce K. Linneusza (Systema naturae, 1758) na określenie gatunku ludzkiego jako naczelnego w królestwie zwierząt.

  1. Określenie człowieka jako istoty zdo­lnej do refleksyjnego myślenia (Linneusz wśród cech...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYZM

   

  HISTORYZM ang. historicism; fr. historisme; nm. Historismus

  Termin ukuty przez krytyków metody historycznej, stosowany przez nich w od­niesieniu do sceptycznych, relatywistycz­nych i deterministycznych tendencji w no­wożytnej historiografii, używany zazwy­czaj na określenie pozytywistycznego ba­dania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLIZM

   

  HOLIZM (gr. hólos = cały, całkowity) ang. holism; fr. holisme; nm. Holismus

  Nawiązująca do koncepcji —> emergentyzmu i Bergsonowskiego —> dynami­zmu (1) finalistyczna teoria rozwoju, tra­ktująca wszechświat jako całość, na którą składają się rozwijające się dynamicznie części; wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

   

  HOMEOSTAZA (gr. hómoios = równy, jednakowy + stasis = ważenie; stateczność) ang. homeostasis, homoeostasis; fr. homeostasie, homeostase; Homóostase, Homóostasis, Homóostasie

  Stan równowagi jakiegokolwiek —> sy­stemu, utrzymywany na zasadzie ujemne­go -^ sprzężenia zwrotnego.

  biol. Zachowywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZM

   

  HOMINIZM (łc. homo, -inis = człowiek) ang. hominism; nm. Hominismus

  Termin zaproponowany przez W. Windelbanda na określenie pragmatycznego —> humanizmu (4) czy też psychologizmu. -^ Pragmatyzm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry