Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  IDEACJA

   

  IDEACJA (nłc. <ideation>) ang. ideation; iv. ideation; nm. Ideation, Ideeierung

  W fenomenologii: akt intuicyjnego po­znania przedmiotów idealnych (Wesensschau — wgląd w istotę; —>elios III) lub proces dochodzenia do wglądu w istotę. Metoda ideacji, czyli uzmienniania, ma więc prowadzić do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZACJA

   

  IDEALIZACJA (nłc. idealis = stosujący się do idei, wzorowany na idei, doskonały, idealny) ang. idealization; fr. idealisation; nm. Idealisierung

  1. metod. Stosowany w naukach zabieg myślowy polegający na skonstruowaniu pojęcia, które nie ma realnych desygnatów, ponieważ abstrahuje się w nim od pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM

   

  IDEALIZM (nłc. idealis = stosujący się do idei) nłc. idealismus; ang. idealism; fr. idealisme; nm. Idealismus

  Termin powstały pod koniec XVII w. (najpierw w formie zalążkowej idealistę — „idealista", jakiej użył np. G. W. Leibniz w odniesieniu do Platona) na określenie: a) teorii wzorczych idei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /6 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEA

   

  IDEA (gr. = kształt, wyobrażenie; (III) = obraz, odbicie, wyobraże­nie) łc. species, idea; ang. idea; fr. idee; nm. Idee, Vorstellung (IV)

  (I) Samodzielny byt duchowy (Platon) lub (II) bytujący w intelekcie końcowy wy­twór (medium quod) aktu poznania — w od­różnieniu od jego pośredniego wytworu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /3 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLE

   

  HYLE (gr. <hyle> = wiązka drzewa, las; materia)

  U Arystotelesa: —> materia (1).

  U E. Husserla: dane zmysłowe nie ob­jęte intencjonalną aktywnością umysłu, który nadaje im sens.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLEMORFIZM

   

  HYLEMORFIZM <gr. hyle = materia + morphe = kształt) ang. hylomorphism, hylemorphism; fr. hylemorphisme; nm. Hylomorphismus

  metaf. Pogląd, według którego istnieją samodzielnie jedynie konkretne rzeczy (tzw. -^ substancje /1 /), będące ontyczny­mi złożeniami dwóch składników: —^ ma­terii (la) pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLETYKA

   

  HYLETYKA <gr. hyle = materia) fr. les hyleticque; nm. Hyletik

  U E. Husserla: dziedzina doznań zmy­słowych (—> hyle Ul). „Hyletyczny" {hyletisch) w przeciwstawieniu do „noetycznego" (= spostrzeżonego — noetisch) i „noe-matycznego" (= przedstawionego lub po­myślanego — noematisch) oznacza to, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYLOZOIZM

   

  HYLOZOIZM (gr. hyle = materia + dzoon = istota żywa) ang. hylozoism; fr. hylozoisme; nm. Hylozoismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Cudwortha {hylozoist — „hylozoista").

  filoz. przyr. Doktryna, według której wsze­lka materia jest w jakiejś mierze ożjrwiona. Odmianę hylozoizmu stanowił pogląd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ID

   

  ID (łc. id = to, ono) ang. id; £r. le ca; nm. Es Termin wprowadzony do psychologii przez G. Groddecka i podjęty przez S. Freu­da (1923).

  W psychoanalizie: najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, będąca siedliskiem nie uświadomionych nigdy lub wypartych ze świadomości jako nie akceptowane społe­cznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

   

  HUMANIZM (łc. humanus = ludzki) ang. humanism; fr. humanisme; nm. Humanismus

  Termin Humanismus utworzony został przez niemieckiego pedagoga F. J. Niethammera (1808) jako określenie teorii edukacyjnej, która usiłowała bronić w XIX w. tradycyjnej pozycji studiów klasycznych (tj. studiowania klasyków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /8 114

  praca w formacie txt

Do góry