Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ILLACJONIZM

   

  ILLACJONIZM (fr. illationisme> z łc. illatio = wniosek)

  1. t. pozn. Stanowisko, według którego uznanie istnienia rzeczywistości transcen­dentnej może być jedynie wnioskiem pew­nego rozumowania, nie zaś rezultatem czy protokołem doświadczenia; vs^ intuicjonizm (2). lUacjonizmem jest np. pogląd D. J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILOŚĆ

   

  ILOŚĆ gr. posótes (1), odpowiedź na py­tanie posón; nłc. quantitas (1), odpowiedź na pytanie quanium; ang. quantity; ix. quantite; nm. Quantitat, Menge, Anzahl (L. Wittgenstein)

  metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa —> przypadło­ści (1), będąca właściwością —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

   

  IDONEIZM (łc. idoneus = zdolny do cze­goś, właściwy czemuś) ang. idoneism; fr. idoneisme; nm. Idoneismus

  Nazwa wprowadzona przez F. Gonsetha na określenie jego własnego stanowi­ska filozoficznego (które nazywał też filo­zofią dialektyczną lub filozofią otwartą — philosophie ouverte), łączącego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINACJA

   

  ILUMINACJA (łc. <illuminatio> = oświe­cenie) ang. illumination; fr. illumination; nm. Illumination

  U Augustyna: udzielanie umysłowi świa­tła przez Boga w sposób nadprzyrodzony, dzięki czemu umysł zdolny jest bezpo­średnio oglądać prawdę {visio intellectualis).

  R. Bacon rozróżnia trzy typy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNORATIO ELENCHI

   

  IGNORATIO ELENCHI <łc. dgnoratio elenchi> = nieznajomość zarzutu, argumentu do obalenia, zgubienie wątku w rozumo­waniu; tłum gr. dgnoia tou elegchou (Arysto­teles, De sophist. elenchis))

  metod. Rozumowanie „nie do rzeczy" (nil ad rem), kiedy dowodzi się irtnej tezy niż ta, która ma być w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILUMINIZM

   

  ILUMINIZM ang. illuminism; fr. illuminisme; nm. Illuminismus

  Ogólna nazwa doktryn uznających oświecenie przez Boga za najcenniejsze źródło poznania, zwłaszcza religijnego (Augustyn, Bonawentura, R. Bacon, N. de Malebranche), w szczególności zaś nazwa nadawana doktrynie Augustyna, według którego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTIUS

   

  IGNOTUM PER IGNOTIUS <łc. ignotum per ignotius> = nieznane przez bardziej nie­znane)

  metod. Wyjaśnienie jeszcze bardziej nie­zrozumiałe aniżeli to, co miało ono wyjaś­niać.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNOTUM PER IGNOTUM

   

  IGNOTUM PER IGNOTUM (łc. ignotum per ignotum> = nieznane przez nieznane)

  metod. Pozorne wyjaśnienie, definicja, w której wyrażenie definiujące jest tak sa­mo niezrozumiałe jak wyrażenie definio­wane.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ILLACJA

   

  ILLACJA (łc. illatio> = wniesienie czego, wniosek, dowodzenie) ang. illation; fr. illation

  metod. Czynność —> wnioskowania (1), si/n.—> inferencja (1). Termin występujący jeszcze u G. W. Leibniza, współcześnie rza­dki w języku francuskim, częstszy w an­gielskim.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOGRAFICZNY

   

  IDIOGRAFICZNY <nm. <idiographisch> z gr. idios = swoisty + grapho = piszę) ang. idiographic; fr. idiographique

  metod. Termin wprowadzony przez W. Windelbanda do metodologii nauk humani­stycznych na oznaczenie tych nauk zaj­mującego się ustalaniem, opisem i wyjaś­nianiem faktów jednostkowych, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /07.11.2012 Znaków /908

  praca w formacie txt

Do góry