Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  INDYFERENTYZM

   

  INDYFERENTYZM <łc. indifferens, -entis = nie wykazujący różnic) nłc. indifferentismus; ang. indifferentism, indifference theory (I), doctrine of difference (I); fr. indifferentisme; nm. Indijferentismus

  I. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (^ powszechniki /1 /), reprezen­towane przez Hrabana Maura...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUACJA

   

  INDYWIDUACJA (nłc. <individuatio> = niepodzielność, jednostkowienie, ujednostkowienie, z łc. individuum = coś niepodzielnego, jednostka) ang. individuation; fr. individuation; nm. Individuation. Proces wyodrębniania się części z całości.

  metaf. Akt ^jednostkowienia; stan —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZACJA

   

  INDYWIDUALIZACJA (fr. <individualisation> od nłc. individualitas = niepodziel­ność, nierozerwalność; indywidualność) ang. individualization; nm. Individualisierung

  psych., soc. Proces kształtowania się cech indywidualnych (osobniczych) jednostki lub zbiorowości, będący następstwem -^ indywiduacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALIZM

   

  INDYWIDUALIZM (nłc. <individmlismus> z łc. individuum = coś niepodzielnego, jed­nostka) ang. individualism; fr. individualisme; nm. Individualismus

  metaf. Doktryna, według której real­nie istnieją jedynie -> jednostki (1, 2), a po­jęcia ogólne (—> powszechniki 11,21) nie mają swych odpowiedników w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKCJA

   

  INDUKCJA (nłc. <inductio> = wprowa­dzenie) gr. epagoge; ang. induction; fr. induction; nm. Induktion, Schlufi vom Einzelnen aufdas Algemeine

  Próba ustalenia praw ogólnych przez ze­branie dużej liczby szczegółowych przy­padków. Jako metoda próba taka jest w nauce niezbędna, gdyż przed ułoże­niem jakiegoś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /4 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJONIZM

   

  IMPRESJONIZM (fr. <impressionnisme> od impression = wrażenie, z łc. impressio = od­ciśnięcie, wrażenie) ang. impressionism; nm. Impressionismus

   

  Kierunek w sztuce europejskiej, szcze­gólnie w malarstwie, ale także w literatu­rze pięknej i w muzyce, ukształtowany we Francji w 2. poł. XIX w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPULS

   

  IMPULS (łc. <impulsus> = uderzenie, na­cisk) ang. impulse; fr. impulsion; nm. Im­puls, Trieb

  psych. Nieświadoma, bliżej jeszcze nie określona dążność do działania; w szer­szym znaczeniu — syn.—> bodziec. (W fi­zyce: krótkotrwałe działanie wielkości fi­zycznej; w fizjologii: krótkotrwały stan...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDETERMINIZM

   

  INDETERMINIZM (nłc. <indeterminismus> od łc. przeczenia in + determino = ograni­czam) ang. indeterminism; fr. indeterminisme; nm. Indeterminismus vs^ Determinizm.

  1. filoz. przyr. Indeterminizm przyrod­niczy — pogląd, który:

  a) w swej wersji skrajnej utrzymuje, że zdarzenia wcześniejsze nie wyznaczają...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPRESJA

   

  IMPRESJA (łc. <impressio> = odciśruęcie, wrażenie) ang. impression; fr. impression; nm. Impression, Eindruck

  t. pozn. syn.—> Wrażenie.

  Termin D. Humfa, który dzielił —> przed­stawienia na pierwotne, czyli impresje {impressions), i pochodne, czyli -^ idee (IVd) (ideas), przeciwstawiając się podziałowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMPETUS

   

  IMPETUS (łc. <impetus> = pęd, natarcie) nm. Antrieb

  W filozofii scholastycznej, a w szczegól­ności u J. Buridana: udzielany przez Boga wszystkim ciałom we wszechświecie im­puls, nadający im od wewnątrz moc poru­szania się (Buridan przyjmując tę hipotezę rozwiązywał w ten sposób arystotelesowskie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /497

  praca w formacie txt

Do góry