Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  INTEGRACJA

   

  INTEGRACJA <łc. integratio = odnowie­nie, uzupełnienie) ang. integration; fr. inte­gration; nm. Integration, Wiederherstełlung vs-^ Dezintegracja

  Proces lub stan zespolenia części w taki sposób, w jaki tworzy się całość or­ganiczna, lub też umieszczanie jakiegoś poszczególnego elementu w owej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKLUZJA

   

   

  INKLUZJA (łc. <inclusio> = zamknięcie, uwięzienie) ang. inclusion; fr. indusion; nm. Einschliessung

  log. Relacja dwuargumentowa, zwrot­na, asymetryczna i przechodnia, która zachodzi pomiędzy dwoma —> zbiorami (1): zbiór X zawiera się w zbiorze Y {XczY, niekiedy też X c Y) wtedy i tylko wtedy, gdy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUUM

   

  INDYWIDUUM (nłc. = coś niepodzielnego, jednostka, tłum. gr. ) ang. the indwidual, the particular (2); fr. individu; nm. Individuum, Einzelwesen

  syn.-^ Jednostka.

  log. a) W teorii mnogości i w logice: przedmiot nie będący -> zbiorem. b) W teorii typów: przednuot najniższe­go typu {infima...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFERENCJA

   

  INFERENCJA (łc. infero = wnoszę, wnio­skuję) łc. illatio; ang. inference, illation; fr. inference, deduction; nm. Schlufl, Folgerung, Schlufifolgerung

  metod, syn.-^ Wnioskowanie (1) w sen­sie właściwym, tj. proces rozumowy, w którym na podstawie zdań już uzna­nych (za prawdziwe) dochodzi się do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFINITYZM

   

  INFINITYZM (łc. infinitus = nieograni­czony, nieskończony) ang. infinitism; fr. infinitisme; nm. Infinitismus

  Ogólna nazwa przyznawana doktrynom przyjmującym —> nieskończoność jako rze­czywistość kosmologiczną, metafizyczną lub teologiczną i antropologiczną. Poglą­dy infinitystyczne dotyczą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMACJA

   

  INFORMACJA (łc. informatio = wyjaś­nienie, przedstawienie, zawiadomienie) ang. information; fr. information; nm. Infor­mation

  W teorii informacji: wiadomość o wy­darzeniach zachodzących zarówno w śro­dowisku zewnętrznym w stosunku do ja­kiegoś układu, jak i w samym układzie, przekazywana lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INFORMATYKA

   

  INFORMATYKA ang. information theory; fr. theorie de I'information, l'informatique; nm. Informationstheorie, Informatik

  Nauka o maszynach liczących i meto­dach ich użytkowania (Z. Pawlak) (przez maszynę liczącą rozumie się tu sprzęt kom­puterowy I hardware I łącznie z oprogra­mowaniem /software/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INHERENCJA

   

  INHERENCJA (łc. inhaereo = tkwię w czymś, trzymam się czegoś) ang. inherence; fr. inherence; nm. Inhdrenz

  metaf. W przeciwieństwie do -^ subsystencji (1) — zależność -^ przypadłości (1) w ich bytowaniu od —»substancji (1); tkwie­nie przypadłości, niesamodzielnych byto­wo z samej ich natury, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDYWIDUALNOŚĆ

   

  INDYWIDUALNOŚĆ (nłc. = niepodzielność, nierozerwalność; szczegół) ang. indwiduality; fr. indwidualite; nm. Individualitat, individuelle Eigentumlichkeit

  Termin wprowadzony do języka filozo­fii poprzez tłumaczenia tekstów Awicenny, stosowany od czasów G. W. Leibniza.

  To, co stanowi -^ jednostkę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INDUKCJONIZM

   

  INDUKCJONIZM <nłc. inductio, -onis = wprowadzenie) nm. Induktionismus, Induktmismus

  metod. Pogląd uznający wyłączność lub szczególną doniosłość metody indukcyj­nej (^ indukcja /1 /) w naukach empiry­cznych. Wiąże się on z —> empiryzmem (3a) i może być pojmowany:

  w węższym znaczeniu —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt

Do góry