Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  INTROCEPCJA

   

  INTROCEPCJA (łc. intro = do wewnątrz + capere — cłiwytać, ujmować) ang. introception; nm. Introzeption

  psych. Termin wprowadzony przez W. Sterna do —> psychologii personalistycznej (2) na określenie uznania cudzych wartości i celów za własne. Używany za­miennie z —> „internalizacją" i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALNOŚĆ

   

  INTENCJONALNOŚĆ (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionality; fr. intentionnalite; nm. Intentionalitlit

  Właściwość tego, co zmierza w określo­nym kierunku.

  U F. Brentany: cecha -^ aktów (2) psychi­cznych polegająca na tym, że są one zawsze skierowane ku jakiemuś przedmiotowi;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROJEKCJA

   

  INTROJEKCJA (nłc. introiectio = wrzu­cenie) ang. introjection; fr. introjection; nm. Introjektion

  U R. Ayenariusa: rzutowanie^ do świa­domości obrazów rzeczy powodujące roz­dwojenie zjawisk na fizyczne i psychiczne, podczas gdy istnieją zjawiska tylko jedne­go rodzaju (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENSJONALNOŚĆ

   

  INTENSJONALNOŚĆ intensio = rozciągłość, rozszerzenie) ang. intensionality; fr. intensionalite; nm. Intensionalitat

  Termin korelatywny: »s—> ekstensjonalność.

  log. Własność wyrażeń, które nie mają wskazanej wyżej cechy ekstensjonalności. Zdaniami intensjonalnymi są zdania mó­wiące o stanach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJA

   

  INTROSPEKCJA (nłc. <introspectio> = wglą­danie do wnętrza, z łc. introspectus (od introspicere) = wgląd, miejsce, przez które można dokądś zajrzeć) ang. introspection; fr. introspection; nm. Introspektion, Selbstbeobachtung

  Termin pochodzenia angielskiego, za­czerpnięty w XIX w. z języka potocznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERAKCJONIZM

   

  INTERAKCJONIZM interaction = wzajemne oddziaływanie, od łc. inter = między -I- actio = czyn, działanie) ang. interactionism; fr. interactionnisme; nm. Interaktionismus

  Termin użyty już przez R. H. Lotzego (1841) na określenie związków cielesno-duchowych.

  psych. Interakcjonizm obustrormy {two-way...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROSPEKCJONIZM

   

  INTROSPEKCJONIZM ang. introspectionism; nm. „Introspektionismus" (termin od­notowywany jako neologizm, stosowany przez behawiorystów)

  psych. Kierunek w psychologii uzna­jący —> introspekcję (2) za podstawową metodę badawczą stosowaną w analizie zawartości —> świadomości (2). -> Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERNALIZACJA

   

  INTERNALIZACJA (ang. intemalizatiom z łc. internus = wewnętrzny)

  psych. Uznanie za swoje własne poglą­dów i wartości, a przede wszystkim norm moralnych jakiejś innej osoby lub grupy społecznej, przy czym zachowania zgod­ne z tymi wartościami i normami odczu­wane są jako wynik wewnętrznej potrze­by, a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTELIGIBILNOŚĆ

   

  INTELIGIBILNOŚĆ = ujmowalność intelektualna, pojmowalność, dorzeczność) ang. intelligibility; fr. intelligihilite; nm. Intelligibilitdt, Einsichtigkeit

  metaf. Określenie podstawy transcenden­talnej relacji przyporządkowania —> bytu do —> intelektu (1) (—> prawda /II/), powo­dującej, że byt jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTROWERSJA

   

  INTROWERSJA (łc. introvertus = zwró­cony do wewnątrz) ang. introversion; fr. introversion; nm. Introversion, Ruckbiegung

  psych. Postawa cechująca introwertyków, tj. typ osobowości — według typologu C. G. Junga (1921) — charakteryzujący się nasta­wieniem „do wewnątrz", skłonnością do refleksji i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry