Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ISTNIEĆ

   

  ISTNIEĆ (wyraz utworzony przez S. Sta­szica, pochodny od 'istnąć' (= „bytność mieć, egzystować" według S. B. Lindego) lub od —> 'istność', zastępujący wyraz 'eg­zystować') nłc. exsistere (= istnieć, byto­wać, posiadać byt samoistny, od łc. ex = z + sisto = pojawiam się, jestem obecny); ang...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTNIENIE

   

  ISTNIENIE (forma rzeczownikowa cza­sownika 'istnieć', utworzona analogicznie do nłc. exsistentia (pochodnej od łc. exsisto lexistol)) nłc. exsistentia/existentia; ang. existence; fr. existence; nm. Existenz, Dasein

  Termin wprowadzony do polszczyzny przez Jana Śniadeckiego i rozpowszech­niony w początkach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INWERSJA

   

  INWERSJA (łc. inversio = odwrócenie, obrót) ang. inversion; fr. inversion; nm. Inversion

  Termin utworzony przez J. M. Keynesa.

  W logice tradycyjnej jedna z form tzw. -^ wnioskowania bezpośredniego, prze­biegającego według następujących praw: SaP -^ S'oP (np. „Każdy filozof jest miłoś­nikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRONIA

   

  IRONIA (gr. <eironeta> = wypytywanie, udawanie głupszego niż się jest, nadawa­nie sobie pozorów niewiedzy) łc. ironia; ang. irony; fr. ironie; nm. Ironie

  W dialogach Platona — określenie po­stawy, jaką zajmował Sokrates wobec swoich rozmówców, przywdziewając ma­skę niewiedzy. Udawał wówczas, że idee...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IRRACJONALIZM

   

  IRRACJONALIZM <łc. irrationalis = po­zbawiony rozumu, nierozumowy) ang. irrationalism; fr. irrationalisme; nm. Irrationalismus vs-^ Racjonalizm.

  metaf. Ogólna nazwa przyznawana poglądom odmawiającym rzeczywistości — częściowo lub całkowicie — charakteru racjonalnego. Irracjonalizm metafizyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJONIZM

  INTUICJONIZM ang. intuitionism, intuitionalism; fr. intuitionisme/intuitionnisme; nm. Intuitionismus

  t. pozn. Doktryna uznająca podstawo­wą rolę bądź też wyłączność -^ intuicji w poznaniu.

  t. pozn. Stanowisko, według którego umysł postrzega bezpośrednio przed­mioty zewnętrzne (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJA

   

  INTENCJA (nłc. = natężenie, zamierzenie, od łc. intendo = zmierzam do) gr. katórthoma (1); ang. intention; fr. intention; nm. Absicht, Intention

  Skierowanie umysłu ku czemuś (chara­kteryzujące także akty niepoznawcze, np. dążenie, tworzenie), racja jakiegoś działania, nie osiągnięty jeszcze cel...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTUICJA

   

  INTUICJA (nic. <intuitio> = widzenie, pa­trzenie, oglądanie, z łc. intueri = patrzeć, wpatrywać się, oglądać; pojąć, zrozumieć) gr. aisthesis; ang. intuition, insight; fr. intuition; nm. Intuition, Anschauung

  1. t. pozn. Każdy akt bezpośredniego po­znania czegoś, a więc poznania bezdyskursywnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ

   

  INTERSUBIEKTYWNOŚĆ (łc. inter = między + nłc. subiectivus = podmiotowy) ang. intersubjectiyity, intersubjective cognition (1), intersubjectiye intercourse (2); fr. intersubjectiyite; Intersubjektivitat

  1. t. pozn., metod. Cecha poznania pole­gająca na tym, że twierdzenia, które są je­go wyrazem, mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INTENCJONALIZM

   

  INTENCJONALIZM (nłc. intentionalis = zamierzony, umyślny) ang. intentionalism; nm. Intentionalismus

  Scholastyczna teoria -^ bytu (C) in­tencjonalnego jako przedmiotu myśli (re­alnego lub fikcyjnego).

  Koncepcja F. Brentany, który swoistą cechę -^ aktów (2) psychicznych upatry­wał w tym, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /DomikB Dodano /08.11.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt

Do góry