Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  JASNOŚĆ

   

  JASNOŚĆ gr. sapheneia; łc. claritas; ang. clearness; fr. darte; nm. Klarheit

  estet. syn.^ Blask (claritas) — jeden z obiektywnych czynników -^ piękna (1) w ujęciu klasycznym.

  U R. Descartes'a: postulowana pod­stawowa cecha pojęć (-^ idei /IVa/) jako tego, co jest obecne w umyśle i jawi się w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja')

   

  JA (nominalizacja zaimka osobowego 'ja') łc. ego; ang. ego, I, Selfi fr. le «je», le moi; nm. das Ich, Selbst

  Zaimek osobowy, który umożliwia po­sługującemu się nim podmiotowi samookreślenie się wobec innych podmiotów zarówno w swej tożsamości, jak i odręb­ności; u niektórych filozofów (N. A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKOŚĆ

   

  JAKOŚĆ gr. poiótes, odpowiedź na pyta­nie: poión lub qualis (1); łc. qualitas; ang. quality; fr. qualite; nm. Qualitat, Beschaffenheit

  1. metaf. Jedna z dziewięciu wyróżnio­nych przez Arystotelesa -» przypadłości (1): właściwość —> substancji (1) doskonaląca ją w aspekcie —> formy (lA)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JASKINIA

   

   

  Nazwa alegorii Platońskiej (katageios oikesis spelaiódes) ilustrującej niedoskonałość ludzkiego poznania: przyjmując poznawa­ne za pośrednictwem zmysłów rzeczy za je­dyną rzeczywistość, podczas gdy są one tyl­ko „cieniem" —> idei (la), postępujemy tak jak więźniowie, którzy, zakuci w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZONOMIA

   

  IZONOMIA (gr. = równy po­dział, równowaga; równość wobec prawa, równouprawnienie) ang. isonomy; fr. isonomie; nm. Isonomie

  Termin występujący po raz pierwszy u Alkmajona, greckiego filozofa i lekarza, u którego oznacza równowagę sił stano­wiących składniki ciała ludzkiego.

  Według Cycerona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOSTENIA

   

  IZOSTENIA (gr. = równość sił) nm. Isosthenie

  W starożytnym sceptycyzmie — równo­waga przeciwnych sobie argumentów ja­ko uzasadnienie konieczności powstrzy­mania się od kategorycznego formułowa­nia jednostronnych sądów.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTOTA (esencja)

   

  ISTOTA (esencja) gr. ousia; to ti estin; Arystoteles: tó ti en einai (dosłownie: „by­cie [teraz], czym [coś] było [przedtem]"; zaimek ti jest pytajny, nie względny, i to stanowi o niezwykłości składniowej i tym samym o niezrozumiałości tej formuły, a zarazem nawiązuje widomie do „teorio-poznawczej"...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOLACJA

   

  IZOLACJA (fr. z nł. insulatus = odosobniony od łc. insula = wyspa) ang. isolation; nm. Isolation

  1. biol. Jeden z głównych czynników—> ewolucji (II) polegający na zahamowa­niu lub ograniczeniu przepływu informa­cji genetycznej między populacjami wsku­tek występowania różnych barier reprodukcyjnych. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IZOMORFIZM

   

  IZOMORFIZM (gr. isos = równy + morphe = kształt) ang. isomorphism; fr. isomorphisme; nm. Isomorphismus, Formahnlichkeit

  Izomorfizm lingwistyczno-ontologiczny — rzutowanie struktur językowych na świat przedmiotów realnych i odtwa­rzanie go na wzór języka. Wynikiem tego jest przyjmowanie istnienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISTNOŚĆ

   

  ISTNOŚĆ (nominaUzacja czasownika 'ist­nieć' lub 'istnąć') gr. ousia, td tt estin; łc. substantia; nłc. essentia; ang. substance, essence; fr. existence, l'etre; nm. Dasein, Bestehen

  Termin rozpowszechniony w polskim słownictwie naukowym i filozoficznym w dobie Oświecenia (m. in. S. Staszic); S. B...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /454

  praca w formacie txt

Do góry