Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KOGNITYWIZM

   

  KOGNITYWIZM (łc. cognitio = pozna­nie) ang. cognitivism

  Stanowisko w metaetyce, dopuszczające możliwość zbudowania naukowego syste­mu etyki normatywnej, tj. przyznające zdaniom etycznym wartość logiczną. Za­gadnienie to należy do problematyki metaetycznej, tkwiącej we wszelkich syste­mach etycznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZUISTYKA

   

  KAZUISTYKA (łc. casus = przypadek) nłc. casuistica; ang. casuistry; fr. casuistique; nm. Kasuistik

  et. Dział teologii moralnej, wypraco­wany głównie w XVII i XVIII w., polega­jący na rozpatrywaniu wątpliwych pod względem wartości moralnej konkretnych i złożonych sytuacji działania ludzkiego i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOHERENCJA

   

  KOHERENCJA (łc. cohaerentia = łączność) ang. consistency; fr. coherence

  Wewnętrzna spójność elementów jakiejś całości myślowej lub fizycznej. Termin wy­stępujący m. in. w określeniu „koherencyjna teoria prawdy"; według tej teorii kryte­rium prawdziwości polega na wewnętrznej zgodności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASA

   

  KLASA (łc. classis = oddział; gromada) ang. class; fr. classe; nm. Klasse

  1. log. Klasa logiczna {logical class) — syn.—> zbiór (1) w sensie dystrybutywnym. Zazwyczaj terminy „klasa" i „zbiór" są równoznacznikami, niemniej w niektó­rych ujęciach teoriomnogościowych (np. J. Von Neumann, K. Gódel) odróżnia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOJARZENIE (asocjacja)

   

  KOJARZENIE (asocjacja) ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Automatyczny proces łączenia wrażeń i wyobrażeń lub idei. Pojęcie koja­rzenia i jego prawidłowości występowało już u Arystotelesa, później u R. Descartes'a, Th. Hobbesa, B. Spinozy, sam zaś termin wprowadził J...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA

   

  KLASYFIKACJA <łc. classis = oddział + facio = czynię) ang. classification; fr. classifi­cation; nm. Klassifikation

  metod, syn.—> Podział logiczny.

  metod. Podział logiczny wielostopnio­wy, tj. taki, że klasy otrzymane na pier­wszym stopniu podziału dzieli się na pod-klasy, a te ewentualnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEKTYWIZACJA

   

  KOLEKTYWIZACJA (tłum. fr. <collectivisation> z łc. collectivus = zbiorowy)

  U P. Teilharda de Chardin: proces za­cieśniania się więzi społecznych, tworze­nia się społeczności coraz szerszych i co­raz bardziej zintegrowanych. -> Socjaliza­cja (2), —> totalizacja.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOADAMITYZM

   

  KOADAMITYZM <łc. co- = razem + 'Adam' — biblijne imię pierwszego czło­wieka)

  Pogląd antropogenetyczny dopatrujący się początku rodzaju ludzkiego nie w jed­nostkowym Adamie, lecz w większej, z Ada­mem współistniejącej grupie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATHARSIS

   

  KATHARSIS (gr. = oczyszcze­nie) nłc. catharma; ang. catharsis; fr. catharsis; nm. Katharsis

  W pitagoreizmie: oczyszczenie duszy i uszlachetnienie uczuć pod wpływem mu­zyki.

  U Arystotelesa: podstawowe pojęcie jego Poetyki oznaczające oczyszczenie du­chowe pod wpływem tragedii (teatr), któ­ra...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KATEGORYCZNOŚĆ

   

  KATEGORYCZNOŚĆ <łc. categoricus z gr. kategorikós = twierdzący, orzekający) ang. categoricity

   

  W logice tradycyjnej: właściwość zda­nia orzekającego (np. A jest B, A nie jest B) w odróżnieniu od zdania hipotetycznego, czyli warunkowego.

  log. Właściwość teorii dedukcyjnej polegająca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt

Do góry