Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KOMPLEKS

   

  KOMPLEKS (łc. complexus = objęcie, po­łączenie) ang. complex; fr. compler; nm. Komplex

  Jakakolwiek całość złożona; przed­miot złożony (—^ system). Najczęściej kom­pleksem nazywa się związek przyczynowo-skutkowy między zdarzeruanu. W ter­minologii zapożyczonej z filozofii nie­mieckiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDYCJONALIZM

   

  KONDYCJONALIZM (łc. condicionalis = warunkowy) nm. Konditionalismus, Konditionismus

  Przeciwstawny -» funkcjonalizmowi (2) oraz —> kauzalizmowi (1) przyrodniczemu pogląd z zakresu metodologii nauk empi­rycznych, eliminujący pojęcie przyczyny i zastępujący je pojęciem ogółu warun­ków, w których pewne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEKSYFIKACJA

   

  KOMPLEKSYFIKACJA )

  Termin P. Teilharda de Chardin użyty na oznaczenie kierującego —> ewolucją (II-2) procesu powstawania układów coraz bar­dziej złożonych, tzn. składających się z co­raz większej liczby coraz bardziej wyspecjalizowanych elementów, złączonych co­raz liczniejszymi i coraz wyższymi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFIRMACJA

   

  KONFIRMACJA (łc. confirmatio = umoc­nienie) ang. confirmation; fr. confirmation; nm. Konfirmation

  metod. Procedura badawcza prowadząca do zwiększenia —> prawdopodobieństwa (4) jakiejś hipotezy czy teorii przez ich potwierdzenie w doświadczeniu. Postulat konfir­macji został wprowadzony jako osłabienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPOZYCJONIZM

   

  KOMPOZYCJONIZM <łc. compositio = składanie, układ) ang. compositionism

  Termin wprowadzony przez G. G. Simpsona (1964).

  W filozofii biologii: sposób wyjaśruania i podejście przeciwstawne —> redukcjoni­zmowi, nie odwołujące się do praw fizy­kochemicznych rządzących molekularnym poziomem organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOLEKTYWIZM

   

  KOLEKTYWIZM (łc. collectwus = zbioro­wy) ang. collectivism; fr. collectivisme; nm. Kollektivismus

  W ekonomii politycznej: sposób gospo­darowania w socjalizmie i komunizmie oparty na społecznej własności środków produkcji, społecznym wytwarzaniu i takimże korzystaniu z wytworzonych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOD

   

  KOD (łc. codex = drewniana tabliczka po­wleczona woskiem, księga, spis) ang. co­de; fr. code; nm. Kodę Uogólnienie pojęcia -> języka.

  Sposób lub system zapisu wiadomo­ści czy też różnego rodzaju danych stoso­wany w nauce, technice, komunikacji ze względu na założone korzyści, np. ekono­mię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAUZALIZM

   

  KAUZALIZM (łc. causalis = przyczyno­wy) fr. causalisme

  Termin wprowadzony do filozofii nauki przez E. Meyersona.

  1. Określenie przeciwstawnego posta­wie pozytywistycznej stanowiska, według którego nauka bada —> przyczyny (2), a nie jedynie współwystępowanie lub stałe na­stępstwo zjawisk czy zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOGITACJONIZM

   

  KOGITACJONIZM <łc. cogitatio = my­ślenie)

  metaf, t. pozn. Stanowisko przyjmujące za punkt wyjścia w filozofii założenie, że fakt myślenia świadczy o istnieniu myślą­cego podmiotu {Cogito, ergo sum); opiera­jąc się na tym fakcie można poprzez odpo­wiednie rozumowanie dojść do stwierdze­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAZUALIZM

   

  KAZUALIZM (łc. casualis = przypadko­wy, przygodny) nłc. casualismus; ang. casualism; fr. casualisme; nm. Kasualismus

  Wywodzący się od atomistów pogląd, że świat powstał wskutek przypadku (—> parenkliza) i że przypadkowość kształtuje je­go dalsze dzieje, powodem zaś wszystkich zdarzeń jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry