Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KONOTACJA

   

  KONOTACJA (nłc. connotatio = współoznaczanie) ang. connotation; fr. connotation; nm. Mitbezeichnung

  Termin wprowadzony do logiki przez J. St. Milla, zaczerpnięty przezeń ze scho­lastyki.

  log. Zespół cech charakterystycznych dla desy gnatów danej nazwy, tj. takich, na podstawie których zalicza się owe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSCJENCJALIZM

   

  KONSCJENCJALIZM (łc. conscientia = świadomość) ang. conscientialism; nm. Konszientialismus

  t. pozn. Doktryna, według której byty uj­mowane umysłowo są z konieczności umy­słowe, pojęciowe, a rzeczywistym przed­miotem poznania są jedynie stany świado­mości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONFORMIZM

   

  KONFORMIZM (łc. conformare = nada­wać kształt) ang. conformity; fr. conformisme; nm. Konformismus

  1. Jedno ze stanowisk w sporze o uniwersalia (-^ powszechruki /1 /), reprezen­towane przez Gilberta de la Porree, we­dług którego istnieją jedynie różne, ale po­dobne do siebie jednostkowe substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

   

  KOMUNIKACJA JĘZYKOWA (nłc. communicatio = wzajemne udzielanie sobie wiadomości) ang. language communication; fr. communication linguistique; nm. Sprach-verkehr

  Porozumiewanie się ludzi między sobą za pomocą znaków językowych. Jest to wynikająca z funkcji przedstawieniowej języka inna jego istotna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŁO HERMENEUTYCZNE

   

  KOŁO HERMENEUTYCZNE ang. hermeneutic circle; fr. cercie hermeneutique; nm. hermeneutischer Zirkel

  metod. Szczególnego rodzaju trudność pojawiająca się w trakcie holistycznej -^ intepretacji (1), zwłaszcza systemów znako­wych, kiedy to jakiś poszczególny skład­nik wyjaśnianej całości można zrozumieć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPTUALIZACJA

   

  KONCEPTUALIZACJA (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) fr. conceptualisation

  Przetwarzanie intuicji poznawczych w pojęcia.

  Uporządkowanie pojęciowe proce­sów poznawczych.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPENSACJA

   

  KOMPENSACJA <łc. contpensałio = rów­noważenie, wyrównywanie) ang. compensation; fr. compensation; nm. Kompensation

  1. W psychologii indywidualnej A. Ad­lera: zjawisko polegające na tym, że po­czucie niższości — rzeczywistej lub urojo­nej — wzbudza pragnienie dorównania tym, którzy nie są w podobny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONCEPTUALIZM

   

  KONCEPTUALIZM (nłc. conceptus = myśl, pojęcie, wyobrażenie) ang. conceptualism; fr. conceptualisme, notionnisme (1); nm. Konzeptualismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia {-^ powszecłmiki /1 /), pośrednie między skrajnym -^ realizmem (3a) pojęciowym a -^ nominalizmem (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJA (JĘZYKOWA)

   

  KOMPETENCJA (JĘZYKOWA) competentia = odpowiedniość, zgodność) ang. competence; fr. competence; rmi. Kompetenz

  W gramatyce generatywno-transformacyjnej N. Chomsky'ego — znajomość włas­nej mowy, jaką winien posiadać idealny „mówca/słuchacz", tj. znajomość reguł, które by mu umożliwiły tworzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONDYCJA LUDZKA

   

  KONDYCJA LUDZKA (tłum. fr. <condition humaine> od łc. condicio = warunek, od­powiednik gr. ta anthrópina lub ta anthrópeia = sprawy ludzkie) nłc. conditio humana (1)

  1. U Augustyna: chrześcijański odpowie­dnik „spraw ludzkich", pojęcia zadomo­wionego u historyków starożytnych i bę­dącego z kolei...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 737

  praca w formacie txt

Do góry