Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KONWERSJA

   

  KONWERSJA (łc. conversio = odwróce­nie) gr. antistrophe; nłc. conversio; ang. conversion; fr. conversion; nm. Umkehrung, Kon-version

  W logice tradycyjnej: jeden ze sposobów —> wnioskowania bezpośredniego, pole­gający na zmianie w zdaniu miejsc pod­miotu (P) i orzecznika (S) przy zachowa­niu jego charakteru...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUOWANIE

   

  KONSTYTUOWANIE <łc. constituere = ustanawiać) ang. constitution; fr. constitution; nm. Konstituiren, Konstituierung

  W fenomenologii: nadawanie jakiejś rze­czy poprzez akt świadomości statusu bytu obiektywnego, implikującego, że jest ona znana; akt nadawania tej rzeczy znaczenia.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKTYWIZM

   

  KONSTRUKTYWIZM constructwus = właściwy budowaniu, budujący, twór-czy) ang. constructivism; nm. Konstruktivismus

  Kierunek w filozofii matematyki, zwany również —> intuicjonizmem (6). Według konstruktywizmu matematyka jest nauką o konstrukcjach myślowych opartych osta­tecznie na praintuicji szeregu liczb...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA)

   

  KONSEKWENCJA (LOGICZNA) (łc. = następstwo) ang. consequence (logical), inference; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Folgerung

  1. Stosunek logiczny między —> poprzednikiem (1) a -> następnikiem (1) (Boecjusz).

  W logice średniowiecznej (W. Ockham i in.): zdanie mające postać okresu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIECZNOŚĆ

   

  KONIECZNOŚĆ gr. anagke; łc. necessitas; ang. necessity; fr. necessite; nm. Notwendigkeit

  Niemożliwość nieistnienia albo istnienia w inny sposób (przeciwieństwo przypad­ku lub — według stoików pozorne — wolności) — podstawowa kategoria myślenia greckiego. Duch starożytnej filozofii gre­ckiej jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /4 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJA

   

  KONSTRUKCJA <łc. = bu­dowa) ang. construction; fr. construction; nm. Konstruktion

  t. pozn. Konstrukcja poznawcza — in­tencjonalny przedmiot poznania uzyski­wany poprzez syntezę elementów percep-cyjnych i abstrakcji (konstrukcja intelektu­alna, myślna); także samo tworzenie tego przedmiotu, jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUNKCJA

   

  KONIUNKCJA (łc. coniunctio = połącze­nie) ang. conjunction; fr. conjonction; nm. Konjunktion

  log. Zdanie złożone będące połączeniem dwóch zdań za pomocą symbolu a z ^ ra­chunku zdań, mające postać: p a q, gdzie litery p, q są symbolami zmiennymi repre­zentującymi zdania; czyt.: p i q. Koniunkcja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTRUKCJONIZM

   

  KONSTRUKCJONIZM ang. construdionism

  t. pozn. Pogląd na naturę poznania, przypisujący mu charakter czyrmy, kon­strukcyjny, nie zaś tylko bierny, receptywny.

  Stanowisko I. Kanta, dla którego kon­struowanie oznacza przedstawianie w in­tuicji apriorycznej czegoś wyabstrahowa­nego (np. pojęcia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKLUZJA

   

  KONKLUZJA (łc. = zakończe­nie rozumowania, wniosek) gr. symperasma; ang. condusion; fr. conclusion; nm. Konklusion log. syn.—> Wniosek.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONKRET

   

  KONKRET (łc. concretus = zrośnięty, gę­sty, twardy, od concrescere = zrastać się, twardnieć; powstawać, tworzyć się) ang. concrete; fr. le concret; nm. das Konkret, Konkretum

  metaf. Byt złożony, a zarazem wewnę­trznie spójny, stanowiący jedność zrośnię­tej w sobie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /473

  praca w formacie txt

Do góry