Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  KOSMOGONIA

   

  KOSMOGONIA (gr. = po­wstanie świata) ang. cosmogony; fr. cosmogonie; nm. Kosmogonie

  1. Ogólna nazwa poglądów zarówno przednaukowych, jak i naukowych, filozoficznych i religijnych, których przedmio­tem jest powstanie i ewolucja —> Wszech­świata. Przednaukowa kosmogonia filo­zoficzna sięga swymi początkami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTEMPLACJA

   

  KONTEMPLACJA <łc. = oglądanie czegoś; rozważanie, poznawa­nie czegoś) gr. theoria; ang. contemplation; fr. contemplation; nm. Kontemplation

  1. Skupienie i utrzymanie uwagi na przedmiocie poznawalnym umysłowo, mające na celu jedynie jego doskonalsze pozna­nie, które sprawia radość intelektualną (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOLOGIA

   

  KOSMOLOGIA kósmos = ład, porzą­dek + logos = słowo, nauka) ang. cosmology; iv. cosmologie; nm. Kosmologie

  Termin wprowadzony przez Ch. Wolffa.

  1. Nauka filozoficzna o świecie material­nym rozpatrywanym w świetle jego ostate­cznych przyczyn; w tym znaczeniu termin „kosmologia" bywał używany od czasów Ch...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONTYNGENTYZM

   

  KONTYNGENTYZM <łc. contingens, -entis = zdarzający się) ang. philosophy of contingency; fr. philosophie de la contingence; nm. Kontingentismus

  Pogląd na naukę przeciwstawny scjentyzmowi, głoszony przez  Boutroux'a, według którego zjawiska przyrody są po­wiązane ze sobą nie w sposób konieczny i ogólnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSMOS

   

  KOSMOS (gr. = ład, porządek; kształt, postać; ład wszechświatowy, wszech­świat, świat) łc. cosmos; ang. cosmos; fr. cosmos, cosme (określenie rzadko używane); nm. Kosmos

  Termin wprowadzony przez pitagorejczyków na oznaczenie harmonii, porząd­ku i piękna układu liczbowego.

   

   

  —> Świat (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJA

   

  KONWENCJA (łc. conventio = ugoda, umowa, układ) ang. convention; fr. convention; nm. Konvention, Ubereinkunft

  metod. Założenie przyjęte w nauce na podstawie umowy, mimo że wiadomo, iż nie musi ono pozostawać w prawdziwo­ściowym stosunku do rzeczywistości, mo­że być fikcją lub fałszem. —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJA

   

  KREACJA (łc. (1) = tworzenie) ang. creation; fr. creation; rma. Schopfung

  metaf., filoz. przyr. syn.^> Stwarzanie (1,3): creatio ex nihilo — stwarzanie (świa­ta, duszy przez Boga) z niczego (—> kreacjonizm /I, 2/); creatio continua — stwa­rzanie ciągłe, tzn. nieustaime ponawianie przez Boga aktu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWENCJONALIZM

   

  KONWENCJONALIZM <łc. comentionalis = oparty na umowie) ang. conventionalism; fr. conventionnalisme; nm. Konventionalistnus

  1. Pogląd, według którego aksjomaty nauk dedukcyjnych (np. geometrii) lub prawa nauk empirycznych są -^ konwendami (H. Poincare, P. Duhem, G. Milhaud, E. Leroy, H. Dingler, fi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCJONALIZM

   

  KONSTYTUCJONALIZM <łc. constitutio = urządzenie; uporządkowanie, przezna­czenie; ustrój) ang. constitutionalism; fr. constitutionnalisme; nm. Konstitutionslehre, Konstitutionalismus (termin odnotowywa­ny jako neologizm)

  psych. Pogląd uznający ścisły związek mię­dzy budową ciała a psychiką. Na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KREACJONIZM

   

  KREACJONIZM (łc. creatio = tworzenie) ang. creationism; fr. creationisme; rim. Kreatianismus I Creatianismus (odnotowywany jako neologizm)

  1. Wywodzący się z Biblii pogląd na po­wstanie i zasadę istnienia świata, przeciw­stawny poglądom starożytnych Greków, którzy przyjmowali uformowanie świata z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 750

  praca w formacie txt

Do góry