Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  LEGALNOŚĆ

   

  LEGALNOŚĆ (łc. legalis = ustawowy, prawny) ang. legality; fr. legalite; nm. Legalitat, Gesetzlichkeit

  Właściwość tego, co jest zgodne z prawem (IC) stanowionym.

  U I. Kanta: w przeciwstawieniu do moralności — zewnętrzna zgodność z pra­wem moralnym, upostaciowanym w -^ imperatywie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWANTYFIKACJA

   

  KWANTYFIKACJA <łc. quantum = ile + facere = robić) ang. quantification; fr. quantification; nm. Quantifikation, Quantifizierung

  Ujęcie liczbowe czegoś, co zostało ujęte opisowo.

  log. Dołączenie —> kwantyfikatora do jakiegoś zdania.

  Cecha tego, co zostało opatrzone kwantyfikatorem, np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEMAT

   

  LEMAT (gr. = przesłanka) ang. lemma; fr. lemme; nm. Lemma, Lehnsatz

  metod. Twierdzenie pomocnicze w do­wodzeniu jakiejś tezy doruoślejszej z pun­ktu widzenia rozważanej teorii.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA

   

  KULTURA (łc. cultura = uprawa) ang. culture; fr. culture; nm. Kultur, Bildung

  1. Materialny i duchowy dorobek ludz­kości lub tylko jakiejś społeczności, wy­tworzony w ogólnym rozwoju historycz­nym lub w określonej epoce, stanowiący w danym środowisku środek i zarazem skutek kultury (zob. niżej /2/)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIUM

   

  KRYTERIUM (nłc. <criterium> = spraw­dzian, probierz, sąd o czymś, z gr. kriterion = norma, miara, probierz; trybunał) ang. criterion; fr. criterium, critere; nm. Kriterium, Merkmal

  metod. Zasada określająca sposób, w ja­ki można stwierdzić obecność lub nieobe­cność czegoś, występowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYCYZM

   

  KRYTYCYZM (gr. kritikós = osądzający) ang. criticism (termin wywodzący się z dziedziny estetyki) (3); fr. criticisme; nm. Kritizismus

  Poddawanie twierdzeń, przed ich przy­jęciem, racjonalnej kontroli.

  Stanowisko, według którego krytyka poznania stanowi wstępny warunek wszel­kich dociekań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTYKA

   

  KRYTYKA (gr. [sc. techne] > = sztuka sądzenia, umiejętność myślenia,  kritikos = dzielić, oceniać, osądzać — pojęcie okre­ślające czynność dzielenia i rozróżniania po to, by każdej rzeczy przeznaczyć odpowiednie miejsce) ang. critique, ~ criticism (4); fr. la critique; nm. Kritik

  Ogólnie:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KRYTERIOLOGIA

   

  KRYTERIOLOGIA (tłum. fr. <criteriologie> z gr. kriterion - miernik, sprawdzian, probierz + logos = słowo, nauka)

  Termin wprowadzony przez D. J. Merciera {Criteriologie generale, 1899) jako neo­logizm i upowszechniony w szczególności w szkole lowańskiej, używany zamiennie z „krytyką poznania" na oznaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORELACJA

   

  KORELACJA (nłc. = współza­leżność) ang. correlation; fr. correlation; nm. Korrelation

  U Arystotelesa — przeciwstawność dwóch terminów, które wzajemnie się okre­ślają {ta pros ti), tak że nie można zrozu­mieć jednego bez drugiego.

  W naukach empirycznych, np. w bio­logii, psychologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY

   

  KONSTYTUTYWNY - KONSEKUTYWNY (nłc. - } ang. constitutwe - consecutive; fr. constitutif - consecutifi nm. konstitutiv - konsekutiv, aufeinanderfolgend

  Konstytutywny — wchodzący w zakres definicji, decydujący o przynależności ga­tunkowej, w odróżnieniu od konsekutywnego — będącego koniecznym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /406

  praca w formacie txt

Do góry