Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ŁASKA

   

  ŁASKA gr. charis; łc. gratia; ang. grace; fr. grace; nm. Gnade Termin pochodzenia Augustyńskiego.

  teol. U Augustyna: udzielana człowie­kowi przez Boga pomoc, będąca czynni­kiem Bożej wolności i zarazem Bożej wszecłimocy. Czynnik ten niweluje skute­czność także wolnej, lecz obciążonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNIK ZDANIOWY

   

  ŁĄCZNIK ZDANIOWY ic.copulapropo-sitionis; ang. copula; fr. copule; nm. Kopula, Yerhaltniswortchen

  W logice tradycyjnej — słowo 'jest' (ew. 'są'), łączące w trybie twierdzącym lub przeczącym („nie jest", „nie są") podmiot z orzecznikiem w zdaniu. Łącznik zdanio­wy może...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŁĄCZNOŚĆ

   

  ŁĄCZNOŚĆ gr. synteksis; łc. communicatio; ang. connection, communication, link; fr. communication; nm. Yerbindung

  W cybernetyce — przekazywanie -^ in­formacji (1) jakimiś kanałami od nadaw­cy do odbiorcy, przy czym może to być relacja: człowiek - człowiek, człowiek-maszyna, maszyna - człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAJEUTYKA

   

  MAJEUTYKA (gr. <he maieutike [sc. techne]> = sztuka akuszeryjna, położnictwo) ang. maieutics; fr. maieutique; nm. Maieutik, Maeutik

  Ostatnia, pozytywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> me­toda sokratejska /3/).

  Sokrates wierzył w możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGOS

   

  LOGOS (gr. <lógos> = słowo, mowa; poję­cie; rozum, myślenie; nauka)

  1. U Heraklita z Efezu: rozum kosmicz­ny jako racjonalna zasada zmieniającego się nieustannie świata oraz zdolność poznaw­cza człowieka tłumacząca się udziałem ro­zumu jednostki w rozumie kosmicznym.

   

   

  U stoików:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE

   

  LOGIKI WIELOWARTOŚCIOWE ang. many-valued logies, multiple-valued logics; fr. les logiques plurivalentes, les logiąues polyva-lentes, les logiques a plusieurs valeurs; nm. vielwertige Logiken, mehrwertige Logiken

  Systemy, w których przyjmuje się więcej niż dwie wartości logiczne (w klasycznym —> rachunku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGISTYKA

   

  LOGISTYKA (gr. he logistike [sc. łechne] = praktyczna umiejętność rachowania; tó logistikón = zdolność rozumowania) ang. logistics; fr. la logistique; nm. Logistik, Logik-kalkiil

  Nazwa —> logiki matematycznej (1), wpro­wadzona w tym jej znaczeniu m. in. przez A. Lalande'a i L. Couturata i używana na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA KLASYCZNA

   

  LOGIKA KLASYCZNA he logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania + łc. classicus = wzorowy) ang. classical logie; fr. la logique classique; nm. klassische Logik

  Logika formalna (b), która jest zara­zem ekstensjonalna {—> ekstensjonalność) i dwuwartościowa (tj. przypisuje każdemu zdaniu jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA

   

  LOGIKA (gr. [sc. techne]> = umie­jętność rozumowania) łc. dialectica; nłc. logica, philosophia rationalis; ang. logie; fr. la logique; nm. Logik

  W węższym znaczeniu: syn.-^ logika formalna.

  Zespół dyscyplin obejmujący oprócz logiki formalnej -^ metodologię (2) nauk, logiczną teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOGIKA MATEMATYCZNA

   

  LOGIKA MATEMATYCZNA ang. mathematical logie; fr. la logique mathematique; nm. mathematisierteI mathematische Logik

  Współczesne ujęcie -^ logiki formal­nej (b); przymiotnik „matematyczna" sto­suje się ze względu na jej podobieństwo metodologiczne do matematyki (aksjomatyzacja, zapis...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /445

  praca w formacie txt

Do góry