Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MELIORYZM

   

  MELIORYZM <łc. melior = lepszy) ang. meliorism; fr. meliorisme; nm. Meliorismus

  Termin wprowadzony przez G. Eliot na określenie stanowiska przeciwstawnego zarówno -^ optymizmowi, jak i -^ pesy­mizmowi (1), wynikającego z przeświad­czenia, że świat, który nie jest ani wolny od zła, aru najlepszy z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTALIZACJA

   

  MENTALIZACJA (nłc. mentalis = umy­słowy) fr. mentalisation

  psych. Termin wprowadzony przez E. Claparede'a na określenie procesu obejmowa­nia jakiejś czynności, początkowo samo­rzutnej i odruchowej, kontrolą świadomo­ści; także na określenie wyniku takiego pro­cesu.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATHESIS UNIVERSALIS

   

  MATHESIS UNIVERSALIS (rachunek uni­wersalny) (nłc. <mathesis universalis> = na­uka powszechna)

  Nazwa projektowanej przez G. W. Leib­niza metody rachunkowej, która by po­zwalała rozwiązywać w uniwersalnym ję­zyku (characteristica universalis) wszelkie problemy naukowe. Określenie to pojawi­ło się u R...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKSYMALIZM

   

  MAKSYMALIZM (nłc. maximalis = naj­większy)

  Postawa przeciwstawna os—> minimalizmowi.

  Pretendowanie do wyjaśniania całej rzeczywistości, zmierzanie do systemowego rozwinięcia wszystkich działów filozofii.

  et. Wysuwanie wielu skrajnych po­stulatów moralnych i stosowanie suro­wych kryteriów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MANICHEIZM

   

  MANICHEIZM (określenie utworzone od obocznej formy łacińskiej imienia Maniego — Manichaeus) ang. manichaeism; fr. manicheisme; nm. Manichaismus, Manichaeismus

  Doktryna gnostyczna Maniego, który starał się połączyć tradycyjny dualizm staro­żytnej religii Zoroastra z chtystianizmem.

  Wszelka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA

   

  MATEMATYKA (gr. [sc. episteme]> = wiedza matematyczna, od mathema = nauka, wiedza, poznanie; wiedza matematyczna) łc. mathematica [sc. ars], mathesis; ang. mathematics; fr. la {les) mathematique{s); nm. Mathematik, Grofienlehre

  Dawniej — nauka o liczbach i figu­rach geometrycznych. W starożytnej Gre­cji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIA

   

  MATERIA (łc. od mater = mat­ka; źródło) gr. hyle; łc. materies; ang. matter; fr. matiere; nm. Materie, Stoff

  1. metaf. W tradycji arystotelesowskiej: w przeciwstawieniu do -^ formy (lA) — możnościowy {—> możność) element kon­kretnego bytu, stanowiący podłoże zmian.

  Materia pierwsza {materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATERIALIZM

   

  MATERIALIZM (nłc. materialis = doty­czący materii) ang. materialism; fr. materialisme; nm. Materialismus

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boyle'a {materialist — „materialista") i G. W. Leibniza; zanim upowszechnił się termin „materializm", używano w tym znaczeniu określenia „epikureizm".

  1. Ogólna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /3 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROKOSMOS

   

  MAKROKOSMOS (tłum. gr. makros kos­mos = wielki świat) ang. macrocosm; £r. macrocosme; nm. Makrokosmos

  Termin analogiczny do terminu ->mikrokosmos (choć być może od niego wcze­śniejszy) i zarazem przeciwstawny miu: megas, makrós - mikrós; analogia polegała na tym, że już od pierwszych joriskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LOS

   

  LOS gr. moira, heimarmene, anagke, tó chreón; ic. fatum; ang. destiny; fr. la destinee, destin; nm. Schicksal, Geschick

  Pojęcie pochodzenia hellenistycznego. -^ Przeznaczenie, —> fatum.

  1. Urzeczywistniony lub mający się urze­czywistnić bieg życia osób, narodów itp. („koleje losu").

   

  2. Siła...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt

Do góry