Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  METAFIZYKA

   

  METAFIZYKA (nłc. <metaphysica>, -ae od gr. meta = po + [ta] physika = rzeczy należą­ce do przyrody) gr. ta meta ta physikd; ang. metaphysics; fr. la metaphysiaue; rtm. Meta-physik

  Nazwa „metafizyka" powstała prawdo­podobnie jako techniczno-wydawnicze okre­ślenie pism Arystotelesa traktujących o —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /5 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFIZYCZNY

   

  METAFIZYCZNY (nłc. <metaphysicus> = metafizyczny, nadnaturalny) ang. metaphysic{al); fr. metaphysiaue; nm. metaphysisch

  Dotyczący bytu jako przedmiotu me­tafizyki.

  Dotyczący metafizyki, należący do niej; w tym znaczeniu używa się również określenia „metafizykalny".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MESJANIZM

   

  MESJANIZM (określenie utworzone od słowa 'Mesjasz' z łc. messias, z hebr. masziah = namaszczony, pomazaniec) ang. messianism; fr. messianisme; nm. Messianismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Hoene-Wrońskiego.

  Określona koncepcja soteriologiczna i eschatologiczna, przejęta z millenarysty­cznej tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAETYKA

   

  METAETYKA (gr. meta = po, poza = ethikós [sc. logos] — nauka o obyczajach, moral­ność) ang. metaethics; nm. Metaethik

  Metateoria -> etyki (1) — teoria dotyczą­ca podstaw etyki, niająca na celu określe­nie warunków naukowego charakteru etyki jako nauki filozoficzno-normatywnej. Do przedmiotu jej badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MENTALIZM

   

  MENTALIZM (nłc. mentalis = umysło­wy) ang. mentalism; fr. mentalisme

  metaf. Pogląd, według którego jedno­stkowy umysł i jego subiektywne stany stanowią jedyną rzeczywistość. Terminem tym określa się zwłaszcza idealizm subie­ktywny G. Berkeleya i G. W. Leibniza, rza­dziej — idealizm logiczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MĄDROŚĆ

   

  MĄDROŚĆ gr. sophia; łc. sapientia; ang. wisdom; fr. sagesse; nm. Weisheit

  1. Całościowe ujęcie rzeczjmfistości po­przez jej zasady (—>filozofia /!/, —> wiedza /!/) oraz znajomość słusznych norm postępowania — umiejętność rozróżnia­nia dobra i zła, piękna i brzydoty, wyraża­jące się w myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEREOLOGIA

   

  MEREOLOGIA (gr. meros = część + logos = słowo, nauka) ang. mereology; nm. Mereologie

  log. Logika relacji części do całości. Je­den z trzech systemów logicznych S. Leś­niewskiego (pozostałe systemy: -^ ontologia /7/, -^ prototetyka), będący teorią -^ zbiorów (2) w sensie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANICYZM

   

  MECHANICYZM <gr. mediane = przy­rząd) ang. mechanism; fr. mecani(ci)sme; nm. mechanistische Weltanschauung

  Termin wprowadzony w XVII w. przez R. Boylfa , określający teorię, według której pra­wa mechaniki bądź aksjonraty geometrii i zasady dynamiki wystarczają do wyjaśnienia pewnej określonej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MECHANIZMY OBRONNE

   

  MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

  1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /1 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEDYTACJA

   

  MEDYTACJA (łc. <meditatio> = rozmyśla­nie, rozważanie) ang. meditation; fr. meditation; nm. Meditation

  Rozmyślanie, którego przedmiotem są przeważnie ogólne zagadnienia metafizy­czne, etyczne, estetyczne, a także religijne. Te ostatnie w większym lub mniejszym stopniu zbliżać się mogą do przeżyć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry