Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MONADYZM

   

  MONADYZM fr. monadisme; nm. Monadism{us)

  Ogólna nazwa obejmująca te konce­pcje filozoficzne, w których centralnym pojęciem jest —> monada, jak np. kosmolo­gia G. Bruna, monadologia G. W. Leibniza. Elementy monadyzmu można odnaleźć w filozofii J. F. Herbarta i B. Bolzana; odnowicielami monadyzmu w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODERNIZM

   

  MODERNIZM (nłc. modernus = nowo­czesny, współczesny, modny) nłc. modernismus (2); ang. modernism; ix. modernisme; nm. Moderne

  Termin Moderne (w takim znaczeniu, jak podane niżej / 2 /) został wprowadzony pod koniec XIX w. przez austriackiego dramato-pisarza i krytyka teatralnego H. Bahra.

   

  1. Nazwa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONERY

   

  MONERY (gr. moneres = prosty, samo­tny) ang. Monera, monerans; fr. moneres; nm. Moneren, niedere Protisten

  biol. Termin wprowadzony przez E. Haeckla na oznaczenie najprostszych, jedno­rodnych i pozbawionych struktury istot organicznych (bryłek białka), powstałych przez bezpośrednie przejście substancji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODUS

   

  MODUS (nłc. (1) = miara, reguła, sposób, rodzaj, typ) ang. modę (1-4), mood (5); fr. le mode; nm. Modus (1-4), Schlufimodus (5)

  metaf. W filozofii arabskiej i u J. Dunsa Szkota: sposób bytowania {modus essendi) jako określenie substancji. Modus substantialis — modus substancjalny, określa­jący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONIZM

   

  MONIZM (gr. mónos = jedyny) ang. monism; fr. monisme; run. Monismus

  Termin wprowadzony w XVIII w. przez Ch. Wolffa.

  Przeciwstawne -^ dualizmowi (1) i -> plu­ralizmowi stanowisko metafizyczne za­kładające jednorodność bytu, tj. sprowa­dzające całą rzeczywistość do jednej tylko zasady {—> syngularyzm)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA

   

  MODYFIKACJA (1) = zmiana, ograniczenie; odmierzanie) ang. modification; £r. modification; nm. Modifikation, Abdnderung

  metaf. Nadawanie lub przyjmowanie jakiegoś nowego przypadłościowego spo­sobu bytowania bądź sam taki sposób by­towania.

  biol. Modyfikacje — zmiany właści­wości organizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MNIEMANIE

   

  MNIEMANIE gr. dóksa; łc. opinio; ang. opinion; fr. opinion; nm. Meinen, Meinung, Yermeinung

  psych., t. pozn. Przekonanie, że coś jest takie lub inne bądź że istnieje lub nie ist­nieje, nie wykluczające jednak całkowicie, tak jak —> pewność, obawy przed błędem; sąd lub sposób widzenia, który się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOC ZBIORU

   

  MOC ZBIORU ang. power ofa set; fr. puissance d'un ensemble; nm. Mdchtigkeit einer Menge

  mat. Uogólnienie pojęcia liczności —> zbio­ru (1), obejmujące także zbiory nieskoń­czone. Wśród tych ostatnich rozważa się zbiory o mocy równej liczności zbioru liczb naturalnych, zwane przeliczalnymi, zbiory...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTERIUM

   

  MISTERIUM (łc. <mysterium> z gr. <mi-steriom = tajemnica)

  W starożytności pogańskiej: mysteria — ryt sakralny lub uroczystość religijna, w której uczestniczyli jedynie wtajemru-czeni. Misteria orfickie, misteria eleuzyjskie (ku czci Demeter).

  teol. a) Odwieczny, skryty plan Boga dotyczący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MISTYCYZM

   

  MISTYCYZM <gr. mystikós = dotyczący misteriów, mistyczny; tajemniczy) nłc. mysticismus; ang. mysticism; fr. mysticisme; nm. Mystizismus

  Inaczej: mistyka naturalna — posta­wa lub doktryna filozoficzno-religijna, in­spirowana przez neoplatonizm i gnosty-cyzm, oparta na przekonaniu o możliwo­ści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /999

  praca w formacie txt

Do góry