Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MORALE

   

  MORALE (nłc. = norma moral­na, z łc. moralis = dotyczący obyczajów) ang. morale; fr. le moral; nm. die Moral

  1. soc. Pozytywna postawa członków danej grupy lub organizacji — wobec tej grupy, zwłaszcza wobec jej celów i przy­wództwa; postawę taką cechuje -^ soli­darność (2) płynąca z uświadomienia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOFILETYZM

   

  MONOFILETYZM mónos = jeden + phyle = szczep) ang. monophyletism, mono-phyletic evolution; fr. monophylie; nm. Mono-phylie

  biol. Wywodzenie danej grupy systema­tycznej roślin lub zwierząt z jednej ewolu­cyjnej linii rozwojowej, a w szczególności pogląd, według którego ludzie bez wzglę­du na -> rasę (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOMENT

   

  MOMENT (łc. = siła poru­szająca, ruch; czas trwania, chwila) gr. tó niln (Arystoteles) (1); ang. moment; fr. mo­ment; nm. Moment

  1. Moment teraźniejszy — korelat punktu w przestrzeni; jak —> czas (1) jest korelatem —> przestrzeni (1), tak mo­ment w stosunku do czasu jest tym, czym punkt w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOGENIZM

   

  MONOGENIZM mónos = jeden + genos - potomek) ang. monogenesis, monogenic iheory; fr. monogenisme, monogenese; nm. Monogenismus

  Pogląd antropogenetyczny, według którego cała ludzkość wywodzi się od jed­nego osobnika, a co najwyżej od jednej pa­ry rodziców. vs^ Poligenizm (1), ws—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADA

   

  MONADA (gr. , -ados = jedność, jednostka) ang. monad; fr. monade; nm. Monade

  Termin pochodzenia pitagorejskiego; występuje on w różnych znaczeniach od czasów starożytnych poprzez średniowie­cze po czasy nowożytne na określenie in­dywidualnej, prostej substancji, stanowią­cej elementarny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODALNOŚĆ

   

  MODALNOŚĆ <łc. modus = miara, regu­ła, sposób) ang. modality; fr. modalite; nm. Modalitat

  1. metaf. syn.—> Modus (1).

  U I. Kanta — kategorie modalnosci: mo­żliwość (Moglichkeit) albo niemożliwość (Unmdglichkeit), rzeczywistość (istnienie) (Dasein) albo nierzeczywistość (nieistnienie)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /3 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOPSYCHIZM

   

  MONOPSYCHIZM mónos = jeden + psyche = dusza) ang. monopsychism; fr. monopsychisme; nm. Monopsychismus

   

  Pogląd przeciwstawny -^ monadyzmowi (1), nawiązujący do filozofii arabskiej (Awerroes) i żydowskiej, utrzymujący, że istnieje tylko jedna substancja duchowa, której cząstkami, przejawami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONADOLOGIA

   

  MONADOLOGIA (gr. monds, -ados = jedność, jednostka -I- logos = słowo, nauka) ang. monadology, monadism; fr. monadologie; nm. Monadologie

  Teoria budowy świata, zgodnie z któ­rą składa się on z elementarnych substan­cji > monad (1).

  Teoria —> monad (2); termin wzięty z tytułu wydanego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODEL

   

  MODEL (łc. modulus = miara, wzór) ang. model; fr. modele; nm. Modeli

  1. Przedmiot odwzorowujący całość al­bo fragment rzeczywistości już istniejącej (np. model Wszechświata) lub nie istnieją­cej (np. model społeczeństwa w ujęciu uto­pistów), w poszczególnym przypadku — takiej rzeczywistości, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTEIZM

   

  MONOTEIZM (gr. mónos = jedyny 4- theós = Bóg) nłc. monotheismus; ang. monotheism; fr. monotheisme; run. Monotheismus

  Stanowisko przyjmujące istnienie Boga jedynego (w przeciwstawieniu do —> politeizmu) i odrębnego od świata (w prze­ciwstawieniu do ^panteizmu). Odmia­nami monoteizmu są -^ deizm (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt

Do góry