Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  MOTYW

   

  MOTYW (nłc. motivus = poruszający) ang. motive; fr. motifi nm. Motiv, Beweggrund

  I. psych. Uświadomiony lub nieuświa­domiony przez podmiot —> czynnik (1, 4) jego zachowania lub powód wyłącznie ce­lowego działania. W szczególności przez „motyw" rozumie się:

  specyficzny czynnik zewnętrzny, ja­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ

   

  MORALNOŚĆ nłc. moralitas; ang. morality, morals; fr. la morale, moralite; nm. Mo­rał, Moralitat, Sittlichkeit

  1. W sensie neutralnym: szczególna, normatywna relacja osoby-podmiotu do świata osób (także do siebie samego) i do związanego z nim świata wartości. Jako relatywna właściwość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTYWACJA

   

  MOTYWACJA (nłc. motivus = skłaniają­cy do ruchu) ang. motivation; fr. motivation; nm. Motwation

  psych. Układ wewnętrznie powiązanych, potencjalnie lub aktualnie działają­cych —> motywów (I).

  psych. Proces dynamizujący zacho­wanie i ukierunkowujący je ku jakiemuś celowi. U podłoża...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW

   

  MORALNOŚĆ PANÓW - MORAL­NOŚĆ NIEWOLNIKÓW (tłum. nm. ) ang. master I slave morality

  W filozofii F. W. Nietzschego {Zur Gene­alogie der Moral, 1887 — Genealogia moralno­ści): określenie nawiązujące do wyróżnio­nej przez G. W. F. Hegla (w Fenomenologii Ducha, 1807) fazy ewolucji świadomości moralnej i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOTYPICZNOŚĆ

   

  MONOTYPICZNOŚĆ mónos = je­den -I- typos = odbicie, obraz) ang. monoty­pie (= monotypiczny)

  W filozofii biologii: właściwość pojęć odmieruia od ich vs^ politypiczności; po­jęcia (klasy) monotypiczne definiuje się przez zbiór cech, których posiadanie jest warunkiem koniecznym i zarazem wy­starczającym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOWA

   

  MOWA gr. rhema; łc. sermo, oratio; ang. speech; fr. parole, discours; nm. Rede

  1. W logice tradycyjnej: vox significativa — umowny znak intencjonalnego układu pojęć lub przedstawień, posiadający senssyntaktyczny. Rozróżnia się:

  mowę całościową (doskonałą) — po­siadającą określony sens...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNY

   

  MORALNY (łc. = dotyczący oby­czajów; termin utworzony przez Cycerona jako tłum. gr. ) ang. moral, eihical (2), mentol (3); fr. moral; run. sittlich, eihisch, moralisch, geistes (3)

  et. Dotyczący —> moralności (1) w sen­sie neutralnym.

  et. Zgodny z obowiązującymi nor­mami —> etyki (2)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAL INSANITY

   

  MORAL INSANITY (ang. = obłęd moralny)

  psych., et. Termin oznaczający niezdol­ność rozumienia zasad i wartości moral­nych, a także niezdolność do działania według nich.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOŻLIWOŚĆ

   

  MOŻLIWOŚĆ gr. to dynatón; nłc. possibilitas; ang. possibility; fr. possibilite; nm. Possibilitat, Moglichkeit

  Niezachodzenie -^ sprzeczności, syn.-^ niesprzeczność (1). Niemożliwe jest to, cze­go zaprzeczenie jest z konieczności prawdziwe, możliwe zaś to, czego zaprzeczenie nie jest z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORE GEOMETRICO

   

  MORE GEOMETRICO <łc. = sposobem geometrii, na wzór geo­metrii)

  Ideał, a zarazem postulat metodologicz­ny, związany z racjonalistyczną koncepcją poznania i wiedzy, wysunięty przez R. Descartes'a i realizowany głównie przez rue-go samego oraz przez B. Spinozę. Ideał wiedzy ścisłej i bezwzględnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /706

  praca w formacie txt

Do góry