Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NASTĘPNIK

   

  NASTĘPNIK łc. consequens; ang. consequent; fr. le consequent; nm. Konsequent

  log. Drugi człon zdania warunkowe­go, czyli -> implikacji.

  log. Drugi człon pary uporządkowa­nej (tj. relacji).

  vs^> Poprzednik.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYŚLENIE

   

  MYŚLENIE gr. logos, didnoia; łc. mens, co­gitatio; ang. thinking; fr. la pensee; nm. Den-ken

  t. pozn. Czynnośd intelektualne, świa­dome, obejmujące: tworzenie -^ pojęć (1), -^ sądzenie (1), -> rozumowanie (1).

  psych, a) Ogół psychicznych czynno­ści poznawczych niesprowadzalnych do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASTĘPSTWO

   

   

  NASTĘPSTWO gr. akolouihesis; łc. consequentia, consecutio; ang. consequence; fr. consequence; nm. Konsequenz, Folge, Sukzession

   

  1. log. Następstwo logiczne: —> nastę­pnik (1) w implikacji będącej —»tautologią (1), w której -się -> racją (2).

  2. pot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA)

   

  NADBUDOWA (SPOŁECZNA) ang. superstructure, understructure; fr. superstructure; nm. Uberbau

  W marksistowskiej teorii formacji społecznych: ogół form —> świadomości społe­cznej — poglądów (politycznych, praw­nych, religijnych, artystycznych, filozoficz­nych) i instytucji (prawnych, politycznych, w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURA

   

  NATURA (łc. <natura> = natura, stan na­turalny, przyrodzona własność, przyroda) gr. physis; ang. nature; fr. naturę; nm. Natur

   I. filoz. przyr. Natura rerum — natura wszechrzeczy.

  U jońskich filozofów przyrody: cała rzeczywistość.

  W późniejszej kosmologii: przyroda, zwłaszcza ogół bytów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADCZŁOWIEK

   

  NADCZŁOWIEK ang. overman, superman; fr. surhomme; nm. Ubermensch

  Termin Uebermensch zapożyczony został od J. W. Goethego, używany był też przez J. G. Von Herdera; samo pojęcie rozwinął F. W. Nietzsche.

  W elitarystycznej teorii wartości i mo­ralności F. W. Nietzschego — nazwa czło­wieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORTALIZM

   

  MORTALIZM (łc. mortalis - podległy śmierci, śmiertelny; człowiek śmiertelny, śmiertelnik)

  Pogląd dotyczący kresu ludzkiej egzy­stencji, będący konsekwencją —> materiali­zmu (1); według tego poglądu kresem eg­zystencji jednostki ludzkiej jest jej śmierć biologiczna, us—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALISTYKA

   

  MORALISTYKA <łc. moralis = dotyczący obyczajów)

  et. Teoria zajmująca się zastosowa­niem ogólnych zasad moralnych do coraz bardziej szczegółowych i konkretnych sytuacji życia ludzkiego. Często utożsamia­na z ^ etyką (Ib) szczegółową i z ^ kazuistyką (1) w znaczeniu dodatnim.

  pot. Ogół...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOTOR

   

  MOTOR (łc. = ten, kto porusza, od moveo = poruszam) gr. kinoun; nłc. movens; ang. mover, fr. moteur; nm. Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.^> Poruszyciel; ję­zykowa kalka łacińskiego tłumaczenia wy­rażeń użytych przez Arystotelesa w Meta­fizyce (III, 8; XI, 6-7):

  a) tó proton kinoun (= primum movens)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALIZM

   

  MORALIZM (łc. moralis = dotyczący obyczajów) fr. moralisme; nm. Moralismus

  Postawa praktyczna lub teoretyczna, która uznaje wartości moralne za podsta­wowe, mogące nawet zastąpić wszystkie inne (np. sprowadzanie religii do etyki). Moralizm występuje np. w poglądach So­kratesa, w perfekcjonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /662

  praca w formacie txt

Do góry