Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NIEBYT

   

  NIEBYT gr. me ón; ang. non-being; fr. non-etre; nm. Nichtseiendes

  1. metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: to, co nie jest —> bytem, to, co rue istnieje. Rozróżnia się:

  niebyt absolutny — czyste zaprze­czenie (—> negacja /3B/) bytu pojętego metafizycznie, a więc bytu jako bytu. Nie­byt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECESSYTARYZM

   

  NECESSYTARYZM (łc. necessitas = ko­nieczność) ang. necessitarianism; fr. necessitarisme

  Nazwa nie zleksykalizowana jeszcze ogó­lnie w języku polskim, stosowana np. przez historyka idei J. Domańskiego.

  W odniesieniu do poglądów starożyt­nych: określenie zmienności zaznaczającej się w obrębie danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEDORZECZNOŚĆ

   

  NIEDORZECZNOŚĆ gr. atopia; nłc. absurditas; ang. absurdity (1), inconsistency (2); fr. absurdite, nonsens; nm. Ungereimtheit, Unsinnkeit, Widersinn

  log. Wypowiedź sprzeczna wewnę­trznie (syn.—> absurd /I-I/). Dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności (inaczej: do absurdu; reductio ad absurdum)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEGACJA

   

  NEGACJA (łc. = zaprzeczenie) gr. apóphasis; ang. negation, denial (2, 3); fr. negation; nm. Yerneinung, Negation, Negierung

  log. Wyrażenie złożone z jakiegoś zda­nia i symbolu ~ z -> rachunku zdań, o po­staci ~p, gdzie p jest symbolem zmiennym reprezentującym dowolne zdanie (w in­nych notacjach:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEOSTROŚĆ

   

  NIEOSTROŚĆ ang. vagueness; fr. obscurite

  metod. Właściwość nazwy, której zna­czenie nie jest na tyle określone, żeby moż­na było rozstrzygnąć o dowolnym przed­miocie, czy należy on, czy też nie należy do zakresu tej nazwy. Właściwość ta bywa również nazywana niejasnością. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOPOZYTYWIZM

   

  NEOPOZYTYWIZM neos = nowy + -^ 'pozytywizm') ang. logical positivism; nm. Neopositwismus

  Francuzi (np. J. Lachelier, C. Le Roy) od­żegnują się od określenia neo-positivisme jako źle w ich odczuciu utworzonego (przed­rostek pochodzenia greckiego poprzedza­jący rdzeń pochodzenia łacińskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA O MORALNOŚCI

   

  NAUKA O MORALNOŚCI ang. mord sciences; fr. sciences morales; nm. Moralwis-senschaft

  et. Nazwa obejmująca wszelkie (tak­że normatywne) dyscypliny, które traktu­ją o -^ moralności (1).

  et. Dyscyplina zajmująca się jedynie opisem (nie zaś oceną) zjawisk moralnych. Rozpatruje ona m. in...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURYZM

   

  NATURYZM ang. naturism; fr. naturisme; nm. Naturismus

  Doktryna postulująca „powrót do na­tury" (hasło J. J. Rousseau) zarówno w ży­ciu indywidualnym, jak i społecznym.

  Doktryna F. M. Mullera, A. Kuhna i H. Steinthala, według której zasadniczym źró­dłem religii jest personifikowanie i kult...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATYWIZM (innatyzm)

   

  NATYWIZM (innatyzm) <łc. nativus = wrodzony, przyrodzony) ang. natwism; fr. natwisme; nm. Nativismus, Angehorensein Termin Nativismus wprowadzony został przez H. L. F. Helmholtza.

   

  t.pozn. syn.—> Racjonalizm (1) gene­tyczny, tj. pogląd dotyczący genezy po­znania, według którego w umyśle ludz­kim...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA

   

  NAUKA gr. episteme; łc. scientia, disciplina; ang. science; fr. science; run. Wissenschaft, Lehre, Kunde

  1. W znaczeniu funkcjonalnym: zor­ganizowany proces poznawczy prowa­dzący do konstruowania teorii, czyli do nauki w sensie przedmiotowym (zob. ni­żej 11-21). Na proces ten składają się:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /5 510

  praca w formacie txt

Do góry