Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NIEŚWIADOMOŚĆ

   

  NIEŚWIADOMOŚĆ ang. unconscious; fr. l'inconscient; run. Unbewufite

  1. W psychoanalizie (S. Freud): nie­świadomość jednostkowa {personliche Unbewufite) — najgłębsza warstwa psychiki ludzkiej, niedostępna świadomo­ści, lecz wywierająca silny wpływ na nią i na zachowanie się człowieka; często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  NIEROZSTRZYGALNOŚĆ ang. undecidability; fr. indecidabilite; nm. Unentscheid-barkeit

  metod. Własność —> systemu dedukcyj­nego polegająca na braku metody, która by pozwoliła stwierdzić, czy dane wyraże­nie należy, czy nie należy do tego systemu.

  vs^> Rozstrzygalność.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPODZIELONOŚĆ

   

  NIEPODZIELONOŚĆ gr. = adiairesis; nłc. « indivisibilitas, ~ indiuiduitas; ang. = indivisibility; fr. = indivisibilite; nm. ~ Ungeteilt-heit, ~ Unteilbarkeit

  metaf. W odróżnieniu od niepodzielno­ści — aktualna —> jedność (1) bytu, który nie dzieli się w sobie na byt i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEUTRALIZM

   

  NEUTRALIZM (łc. neutralis = nijaki, niczyj) ang. neutralism

  metaf. Odmiana -> monizmu, według której rzeczywistość nie ma charakteru ani materialnego, ani duchowego bądź też cielesność i duchowość stanowią dwa równo­rzędne aspekty tego samego bytu (B. Spi­noza). —> Paralelizm (1).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKOZNAWSTWO

   

  NAUKOZNAWSTWO nm. Wissenschaft der Wissenschaften

  Nauka o —> nauce (I) stanowiąca zespół zagadnień z zakresu socjologii nauki, psy­chologii nauki, ekonomiki nauki oraz polityki nauki, z ewentualną podbudową teo­retyczną w postaci historii nauki i -^ filo­zofii nauki. Bliskoznacznikiem terminu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEPOZNAWALNOŚĆ

   

  NIEPOZNAWALNOŚĆ nłc. incognosci-bilitas; ang. incognisable, unknowable (= nie­poznawalny); fr. inconnaissable (= niepo­znawalny); nm. unerkennbar (= niepozna­walny)

  t. pozn. Właściwość tego, co nie może być poznane, mimo iż jest rzeczywiste. Niepoznawalność świata lub Boga jest zasadniczą tezą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIC

   

  NIC gr. ouden; łc. nihil; ang. nothing; fr. rien; nm. Nichts

  Bezpośredni rezultat zaprzeczenia (prze­kreślenia) czegokolwiek w akcie intencjo­nalnym; pozytywne określenie negatywne­go wyniku takiego przekreślenia (tj. wyniku przekreślającej funkcji negacji). „Nic" (czyli „coś" przekreślone) nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWYK

   

  NAWYK gr. heksis, to synethes (Arystote­les); łc. habitus; ang. habit; fr. habitude; rwa. Gewohnheit

  psych. Celowo lub przypadkowo utr­walona w postaci automatyzmu —> dyspo­zycja (2) do jakiegoś zachowania, prze­ważnie działania, nabyta poprzez jego po­wtarzanie. Stanowi element celowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NICOŚĆ

   

  NICOŚĆ gr. meden; nłc. non ens, non res (R. Descartes); ang. nothingness; fr. neant; nm. Nichtigkeit

  1. metaf. syn.-^ Nic (1), syn.^> niebyt (lA); rezultat przekreślającej funkcji -^ negacji (3B) odniesionej do wszelkiej egzystencji.Pojęcie to ex definitione nie ma żadnego desygnatu; ma ono charakter...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZWA

   

  NAZWA gr. ónoma; łc. nomen; ang. name; fr. nom; nm. Name, Eigenname

  2. log. Wyrażenie, które się nadaje do roli podmiotu zdania (nie zaś do roli orze­cznika).

  Określenie drugie (2), które jest węższe, stosuje się do języka -> rachunku kwantyfikatorów, natomiast określenie pierwsze (2) dotyczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 772

  praca w formacie txt

Do góry