Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  NIHILIZM

   

  NIHILIZM (łc. nihil = nic) nłc. nihilismus; ang. nihilism; fr. nihilisme; nm. Nihilismus

  Termin wprowadzony przez F. H. Jacobiego na określenie skrajnego idealizmu teoriopoznawczego.

  metaf. Doktryna, według której nie istnieje żadna rzeczywistość substancjal­na. Niłiilizm metafizyczny łączył z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOGENEZA

   

  NOOGENEZA (fr. <noogenese>, z gr. nous = umysł, rozum + genesis = pochodzenie)

  U P. Teilharda de Chardin: proces kształ­towania się i rozwoju —> noosfery, dokonu­jący się głównie dzięki -^ kompleksyfikacji.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEMAT

   

  NOEMAT (gr. nóema = myśl) ang. noema; fr. noeme; nm. Noema

   

  W terminologii fenomenologicznej: treść myślenia, to, co się myśli, w odróżnieniu od -^ noezy (2), czyli aktu myślenia.

  U E. Husserla (z okresu Idei): przedmio­towy korelat intencji danego aktu świado­mości (noezy), uzyskiwany po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESKOŃCZONOŚĆ

   

  NIESKOŃCZONOŚĆ gr. to dpeiron; łc. infinitas, infinitio; ang. infinity, infinitude; fr. infinite, rinfini; nm. Unendlichkeit

  1. W filozofii starożytnej przedchrześcijańskiej: niedostatek porządku, -^ chaos, którego synonimami są zmienność i wol­ność, a przeciwieństwem nie tylko skończoność, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOLOGIA

   

  NOOLOGIA (gr. nous = umysł, rozum + logos = słowo, nauka) ang. noology; fr. noologie; nm. Noologie

  Termin o rodowodzie XVII-wiecznym, przybierający rozmaite odcienie znacze­niowe, lecz dotyczący zasadniczo, zgod­nie ze swą etymologią, wiedzy o umyśle i jego funkcjach.

  Według Ch. A. Crusiusa: tyle...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOEZA

   

  NOEZA (gr. = zdolność rozumie­nia, inteligencja; myślenie; pojęcie, idea) ang. noesis; fr. noese; nm. Noesis

  U Platona: poznanie intuicyjne (noe­sis) w przeciwstawieniu do poznania dyskursywnego (didnoia); myśl czysta, którą człowiek poznaje Dobro oraz podległe mu idee.

  W fenomenologii: akt...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIESPRZECZNOŚĆ

   

  NIESPRZECZNOŚĆ ang. non-contradiction (1, 3), consistency (2); fr. non-contradiction (1,3), consistance (2); nm. Widerspruchs-freiheit (1,3), Vertrdglichkeit (2)

  log. Niezachodzenie stosunku -^ sprze­czności między zdaniami lub sądami.

  metod. Własność —> systemu deduk­cyjnego polegająca na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMINALIZM

   

  NOMINALIZM (nłc. nominalis = doty­czący imienia, nazwy) ang. nominalism; fr. nominalisme; nm. Nominalismus

  1. Jedno z głównych stanowisk w spo­rze o uniwersalia (-^ powszechniki /1 /), wiązane zazwyczaj ze skrajnym —> empiryzmem (la) i przeciwstawne -> reali­zmowi (3) pojęciowemu, utrzymujące, że nazwy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEŚMIERTELNOŚĆ

   

  NIEŚMIERTELNOŚĆ gr. athanasia; łc. immortalitas; ang. immortality; ix. immortalite; nm. Unsterblichkeit, Immortalitat

  1. Zaprzeczenie śmiertelności, która oz­nacza podleganie żyjącego bytu cielesne­go śmierci jako faktowi biologicznemu; zaprzeczenie to dotyczy zwykle bytu psy­chofizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOGENEZA

   

  NOMOGENEZA (gr. nómos = prawo na­turalne + genesis = pochodzenie) ang. nomogenesis

  filoz. przyr. Doktryna, według której przebieg zjawisk i procesów ewolucyjnych dokonuje się nie dzięki przypadkowi i zda­rzeniom losowym, ale jest ściśle zdeter­minowany (przez prawa przyrody).

  biol. Przebieg...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /708

  praca w formacie txt

Do góry