Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  OBWERSJA

   

  OBWERSJA (łc. <obversio> = obrócenie) ang. obversion; fr. obversion; nm. Obversion

  W logice tradycyjnej — przekształcenie zdania kategorycznego w ten sposób, że twierdzenie zmienia się w przeczenie, a przeczenie — w twierdzenie, przy czym orzeczriik zaopatruje się w negację. Zdania SaP, SeP, SiP, SoP po...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWIZM

   

  OBIEKTYWIZM obiectivus = odno­szący się do przedmiotu) nłc. obiectivismus; ang. objectiyism; fr. objectivisme; nm. Objektivismus TO—> Subiektywizm.

  metaf. Doktryna uznająca istnienie rze­czy poza podmiotem i niezależnie od nie­go, przez zwolenników subiektywizmu traktowane jako stan podmiotu (—>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMA

   

  NORMA (łc. = węgielnica (wy­znaczająca kąt prosty), linia postępowa­nia, prawidło) ang. norm, standard; fr. nor­me; nm. Norm

  1. et. Niekiedy używa się tego terminu na oznaczenie wszelkich zasad moralnych, w tym także —> ocen (lAa), czyli zdań wartościujących. Norma w szerszym zna­czeniu to nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA

   

  OCENA gr. timena; łc. aestimatio, iudicium (2); ang. appreciation, evaluation; fr. appreciation, jugement; nm. Bewertung, Beurteilung, Wertschtzung

  1. Zdanie wartościujące, czyli zdanie, którego treścią jest sąd rozumu orzekają­cego o -^ wartości (1, 2) jakiejś istniejącej rzeczy lub idei (tzn. o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /3 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBIEKTYWNOŚĆ

   

  OBIEKTYWNOŚĆ (nłc. obiectivus = od­noszący się do przedmiotu) nłc. obiectivitas; ang. objectivity; fr. objectivite; nm. Objektivitat

  metaf. Cecha tego, co należy do rze­czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od świadomości; inaczej: przedmiotowość.

  t. pozn. Charakter poznania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMATYWIZM

   

  NORMATYWIZM normatif= norma­tywny, służący za regułę, z łc. norma = pra­widło) nm. Normativismus

  Zapoczątkowany przez H. Kelsena kie­runek w filozofii prawa, który nawiązując do kantyzmu, w kwestii istnienia -> pra­wa (IB) naturalnego i jego mocy obowią­zującej zajmuje stanowisko -^ pozytywizmu (5)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOOSFERA

   

  NOOSFERA (fr. , z gr. nous = umysł, rozum + sphatra = kulista przestrzeń, niebo) ang. nodsphere; nm. Noosphtire

  Termin wprowadzony przez P. Teilhar­da DE Chardin — na zasadzie analogii do takich terminów, jak „litosfera", „hydro­sfera", „biosfera" itp. — na oznaczenie sfe­ry życia ludzkiego, określanej jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOMOTETYCZNY

   

  NOMOTETYCZNY <gr. nomothetikós = dotyczący prawodawstwa, prawodawczy) ang. nomothetic; fr. nomothetique; nm. nomothetisch

  metod. Określenie wprowadzone przez W. Windelbanda, odnoszące się do nauk, które formułują prawa ogólne, w przeciw­stawieniu do nauk —> idiograficznych, jak np. historia, które...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZMIENNOŚĆ

   

  NIEZMIENNOŚĆ łc. immutatio; nłc. immutabilitas, incommutabilitas; ang. immutahility; fr. immutabilite, invariabilite; nm. Unveranderlichkeit

  Niezmienność absolutna — atrybut —> absolutu (1), wykluczający jakąkolwiek —> zmianę.

  Niezmienność relatywna — cecha ja­kiegoś przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NONSENS

   

  NONSENS (łc. non = nie + sensus = spo­sób myślenia; zdolność myślenia; znacze­nie) ang. nonsense, meaningless; fr. non­sens; nm. Unsinn, Sinnlos

  log. Wypowiedź pozbawiona —> spój­ności (2) syntaktycznej, a więc będąca cią­giem wyrazów zbudowanym niezgodnie z regułami składni danego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 602

  praca w formacie txt

Do góry