Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  OGRANICZENIE

   

  OGRANICZENIE łc. łerminatio; nłc. limitatio (1); ang. limitation; fr. limitation; nm. Limitation, Beschrdnkung

  metaf. W tradycji arystotelesowsko--tomistycznej: limitacja (limitatio) — zrelatywizowanie —> aktu (1) do ograni­czającej go —> możności (Ab) {-^ akt i moż­ność), decydujące o jego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRĘBNOŚĆ

   

  ODRĘBNOŚĆ nłc. particularitas; ang. particularity; fr. particularite; rmi. Besonderheit

  metaf. Oddzielenie konkretnego —> bytu jako jedności od innych bytów. Wszystko, co jest bytem, jest nie tylko niepodzielone w sobie na byt i —> niebyt (lA) absolutnie wzięty (aspekt ^jedności /la/), ale rów­nież jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBJAWIENIE

   

  OBJAWIENIE gr. apokdlypsis; łc. revelatio; ang. revelation; fr. revelation; nm. Offenbarung

  teol. W religii chrześcijańskiej: nadprzy­rodzone, osobowe i zbawcze ujawnianie się Boga człowiekowi w historii, przede wszy­stkim w Jezusie Chrystusie, mające chara­kter wydarzenia oraz dialogu nawiązanego przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOUMEN

   

  NOUMEN (nm. , od gr. nooumena (Platon w odniesieniu do Idei, Timaios, 51 D)) nłc. intelligibile; ang. noume-non; ix. noumene

  Termin I. Kanta, użyty przez niego na określenie -^ rzeczy samej w sobie, czyli tego, czego istnienie poza zjawiskiem umysł domniemywa, lecz czego nie może spo­strzec. vs-^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK

   

  OBOWIĄZEK gr. kathekon; łc. officium; ang. duty, obligation; fr. obligation; nm. Pflicht, Yerpflichtung

  et. —> Norma (1) należąca do zespołu norm skodyfikowanych lub tylko przyję­tych zwyczajowo w danym społeczeń­stwie, za stosowanie się do której czło­wiek, a w szczególności członek tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOUS

   

  NOUS = umysł, rozum)

  U Anaksagorasa: rozumna przyczy­na ruchu i jego praw, różna od materialne­go tworzywa kosmosu.

  Najwyższa i najszlachetniejsza część duszy — zdolność intelektualnego postrze­gania i intuicyjnego myślenia (Platon, Arystoteles).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ

   

  OBRAZ gr. eidolon; łc. species (1), idolum, eidolum (2) (u stoików), simulacrum (2) (Lu­krecjusz); nłc. phantasma (2); ang. species (1), image; ix. espece (częściej w l. mn.: especes) (1), image; nm. Spezies (1), Bild, Abbildung

  1. psych, i pozn. Postać poznawczo-zmysłowa {species sensibilis), pełniąca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUMINOSUM

   

  NUMINOSUM (łc. numen, -inis = bó­stwo) ang. the numinous; fr. la numineuse; nm. das Numinose

  W filozofii religii u R. K. L. Otto: taje­mnicza, sakralna siła, oddziałująca na czło­wieka ambiwalentnie, napawająca go prze­rażeniem i lękiem, a jednocześnie pociągają­ca i zniewalająca. Numinosum objawia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBSERWACJA

   

  OBSERWACJA <łc. <observatio> (2) = oglą­danie, odpowiednik gr. aisthesis) ang. observation; fr. obsewation; nm. Beobachtung

  metod. Planowe (o ustalonej kolejno­ści), systematyczne (w określonych odstę­pach czasu) i selektywne (wybierające ele­menty ważne) poznawanie jakiegoś frag­mentu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA)

   

  OBALALNOŚĆ (EMPIRYCZNA) ang. falsifiahility

  metod. Własność zdania polegająca na tym, że może ono być obalone, czyli sfalsyfikowane {-^ falsyfikacja), przez odwo­łanie się do zdań obserwacyjnych. Używa się również — za an^. falsifiahility — termi­nu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /328

  praca w formacie txt

Do góry