Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ONTOLOGIZM

   

  ONTOLOGIZM (nłc. (1)) ang. ontologism; fr. ontologisme; nm. Ontolo-gismus

  Nazwa utworzona przez V. Giobertiego na określenie jego własnej doktryny, której przedmiotem jest obiektywna, absolutna i wieczna rzeczywistość myśli, odnoszona wprost do Boga (zob. niżej /I/).

  Doktryna V. Giobertiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPATRZNOŚĆ

   

  OPATRZNOŚĆ gr. prónoia (u stoików); łc. providentia; ang. providence; fr. providence; nm. Yorsehung

  I. W tradycji neoplatońskiej (już u Chalcydiusza): pierwsza po Bogu —> hipostaza (1), która pojawia się w hierarchii by­tów w wyniku zchrystianizowania np. greckiego —> nous (1), neoplatońskiej —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKULTYZM

   

  OKULTYZM (łc. occultus = zakryty, taje­mny) nłc. occultismus; ang. occuliism; fr. occultisme; mn. Okkultismus

  Wiara w istnienie tajemnych sił mate­rialnych lub duchowych, niedostępnych normalnemu poznaniu, oraz ogół związanych z nią praktyk magicznych. Przed­miotem zainteresowań okultystycznych mogą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONOMATOID

   

  ONOMATOID (gr. ónoma = nazwa + eidos - obraz, postać, wzór)

  W terminologii T. Kotarbińskiego: w od­różnieniu od nazwy konkretnej, określanej jako nazwa rzetelna — nazwa pozorna, czyli taka, której desygnatami nie są ani rzeczy, aru osoby i która z tego powodu nie nadaje się na orzecznik w zdaniach...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOGENEZA

   

  ONTOGENEZA (gr. td ón, óntos = byt, bytu + genesis = pochodzenie) ang. ontogenesis, ontogeny; fr. ontogenese, ontogenie; nm. Ontogenesis, Ontogenese, Ontogenie

  Termin pochodzenia angielskiego, z za­kresu teorii ewolucji; ontogenesis, o ile nie występuje jako synonim słowa ontogeny, dotyczy w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONTOLOGIA

   

  ONTOLOGIA (nłc. , z gr. tó ón, óntos = byt, bytu + logos = słowo, nauka) nłc. ontosophia; ang. ontology; ix. ontologie; nm. Ontologie

  Nazwa wprowadzona przez R. Gocleniusa (1613), podjęta przez J. Clauberga (1646) jako antologia lub ontosophia, a nastę­pnie — przygodnie — przez G. W. Leibni­za, i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCI

   

  OKOLICZNOŚCI łc. circumstantiae; ang. circumstances; fr. circonstances; nm. Umstande

  et. Zbiór składników -^ czynu (1) oce­nianego pod względem moralnym i pra­wnym, których wyróżnienie uzyskuje się odpowiadając na następujące pytania: kto? co? gdzie? za pomocą czego lub przy czyjej pomocy? dlaczego? w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCZYWISTOŚĆ

   

  OCZYWISTOŚĆ gr. enargeia; łc. evidentia; ang. evidence; fr. evidence; nm. Evidenz

  1. t. pozn.

  A) W nurtach arystotelizują-cych (najwyraźniej u Awicenny i u J. Maritaina): właściwość przysługująca pierw­szym zasadom bytu i myślenia (tożsamo­ści, /nie-/sprzeczności, wyłączonego środka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKAZJA

   

  OKAZJA (łc. = sposobność, wła­ściwa pora, okoliczność) gr. kairós; ang. occasion; fr. occasion; nm. Gelegenheit, Veranlassung

  Przemijająca, najczęściej przypadko­wa, niezależna od działającego podmiotu okoliczność, która pobudza go do określo­nego działania i je ułatwia (—> kairós Ul)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

   

  ODRUCH ang. reflex {reflex action); £r. le reflexe; nm. Reflex {Reflexbe'wegung)

  psych. Motoryczna lub wydzielnicza re­akcja organizmu na stymulację wewnętrz­ną lub zewnętrzną, zachodzącą za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowe­go. Odróżnia się odruchy bezwarun­kowe (wrodzone) i warunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /09.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt

Do góry