Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PANSOMATYZM

   

  PANSOMATYZM <gr. pan = wszystko + sóma = ciało)

  metaf. Odmiana —> materializmu (Ic) re­prezentowana przez T. Kotarbińskiego, we­dług którego wszystko, co istnieje, ma ce­chy fizyczne. —> Reizm (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘĆ

   

  PAMIĘĆ gr. mneme; łc. memoria; ang. memory; fr. memoire; nm. Geddchtnis, Erinnerung

  1. psych, t. pozn. Zdolność do odtwarza­nia sobie lub do rozpoznawania tego, co minione, a co było niegdyś przedmiotemspostrzegania lub działania, treścią prze­żywania, jako przeszłość utrwalona i prze­chowywana...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „OSIOŁ BURIDANA"

   

  „OSIOŁ BURIDANA" nłc. asinus Buridani; ang. Buridan'sass {the concept ofa "liberty of indijference"); fr. dne de Buridan {ar­gument pour la «liberte d'indijference»)

  Przykład-argument za wolnością woli, w żadnej mierze nie zdeterminowanej swoim przedmiotem {liberum arbitrium indijferentiae — określenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSPERMIA

   

  PANSPERMIA (gr. <panspermia> = mie­szanka z wszelkiego gaturiku nasion, od pan = wszystko + sperma = nasienie, zaro­dek) ang. panspermy, panspermism; fr. panspermie; nm. Panspermie

  Mieszanina pierwiastków według te­orii kosmogonicznej Anaksagorasa.

  filoz. przyr. Pogląd na —> abiogenezę (1)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZM

   

  ORGANIZM (gr. órganon = narzędzie, narząd) ang. organism; fr. organisme; nm. Organismus

  Układ biologiczny złożony z części (tj. z —> organów /1 /), które mogą spełniać od­rębne, lecz powiązane ze sobą funkcje.

  Całość społeczna, której rozliczne ele­menty są ze sobą powiązane ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna)

   

  ORGANIZMALIZM (biologia organizmalna, koncepcja organizmalna) (tłum. nm. ) —> Organicyzm (1) w ujęciu L. von Bertalanffy'ego, podporządkowany -^ ogólnej teorii sytemów, traktujący —> organizm (1) jako system, w którym części składowe spełniają funkcje, jakie im przypadają ze względu na miejsce w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANON

   

  ORGANON (gr. órganon = narzędzie, in­strument)

  1. Órganon — tradycyjna (od czasów bi­zantyjskich) nazwa zbioru pism logicz­nych Arystotelesa, wyrażająca zgodnie z jego intencją traktowanie logiki jako „na­rzędzia myśli" wyłączonego z zakresu samej filozofii; zbiór ten obejmuje: Kategorie, Hermaneutyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORTOGENEZA

   

  ORTOGENEZA (gr. orthós = prosty + genesis = pochodzenie) ang. orthogenesis; fr. orthogenese; nm. Orthogenesis

  Jedna z koncepcji -^ ewolucjonizmu (2), według której rozwój filogenetyczny pew­nych grup organizmów ma charakter jednokierunkowy. Koncepcja ortogenezy za­kłada, że zasadnicze znaczenie w procesie —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZECZNIK

   

  ORZECZNIK (gr. tó kategoroiimenon, kategórema; nłc. praedicatum; ang. predicate; ix. predicat; nm. Pradikat

  log. Wyrażenie, za pomocą którego coś jest stwierdzane lub zaprzeczane o pod­miocie zdania.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORZEKANIE (predykacja)

   

  ORZEKANIE (predykacja) (gr. apóphansis; nłc. praedicatio; ang. predication; fr. predication; nm. Pradikation, Aussage

  log. Funkcja spełniana przez —> orze­cznik w zdaniu.

  W językoznawstwie: określenie dru­giej z dwóch podstawowych funkcji języ­ka, mianowicie funkcji predykatywnej (pierwszą z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /671

  praca w formacie txt

Do góry