Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PANENTEIZM (semipanteizm)

   

  PANENTEIZM (semipanteizm) (gr. pan en theó = „wszystko w Bogu") ang. pan{-) entheism; fr. panentheisme; nm. Panentheismus

  Termin wprowadzony w XIX w. (K. Ch. F. Krause, 1828) i spopularyzowany w zwią­zku z badaniami nad myślą indyjską. W odniesieniu do filozofii europejskiej za­częto nim określać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBA

   

  OSOBA gr. prósopon; łc. persona; ang. per­son; fr. personne; rim. Person

  1. metaf. Samoistniejąca ^ substancja (la) (natura) rozumna, konkretna i zarazem doskonała, tj. taka, której w porządku ro­zumnej bytowości nic nie brakuje. Klasy­czna definicja osoby pochodzi od Boecjusza: „niepodzielona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANKALIZM

   

  PANKALIZM (gr. ipan = wszystko + kalós = piękny) ang. pancalism; fr. pancalisme; nm. Pankalismus

  Termin wprowadzony przez J. M. Baldwina (1915) na określenie doktryny, we­dług której —> piękno (1) jest nadrzędną normą tego, co może być ukształtowane estetycznie, a czego zespół stanowi rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSOBOWOŚĆ

   

  OSOBOWOŚĆ ang. personality; fr. personnalite; nm. Personlichkeit, Personalitat

  metaf. Bycie —> osobą (1), sposób kon­kretnego istnienia konstytuujący samoist­ną naturę rozumną jako osobę.

  psych. Względnie trwała struktura ściśle z sobą współdziałających, aktualnych i potencjalnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANKOSMIZM

   

  PANKOSMIZM <gr. pan = wszystko + kosmos = porządek, świat, ład wszechświatowy) ang. pancosmism; fr. pancosmisme

  Termin wprowadzony przez G. Grote'a na określenie —> panteizmu (b) naturalistycznego jako doktryny, według której świat jest jedyną i nietranscendentną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNACZANIE

   

  OZNACZANIE łc. designatio; ang. desig­nation (1), reference (2); fr. designation; nm. Bezeichnung

  log. Desygnacja — jedna z fun­kcji semantycznych dotycząca stosurtku między —> nazwą a jej —> desygnatem, po­legająca na tym, że dana nazwa wskazuje poprzez swój sens na jakiś przedmiot, o którym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANLOGIZM

   

  PANLOGIZM (gr. pan = wszystko + lo­gos = słowo, nauka) ang. panlogism, pallogisme; fr. panlogisme; nm. Panlogismus

  Nazwa utworzona przez J. E. Erdmanna (1853) na określenie doktryny G. W. F. He­gla, odnoszona później również do do­ktryny G. W. Leibniza.

  syn.-^ Panteizm (d) idealistyczny G. W. F. Hegla...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OZNAKA

   

  OZNAKA gr. tó tekmerion; łc. signum; ang. symptom; fr. signe naturel (1, 3); nm. Anzeichen

  syn.-^ Znak (2) naturalny — rzecz lub zdarzenie występujące w naturalnym zwią­zku z inną rzeczą lub zdarzeniem, tak że na podstawie pierwszej można z pewnym prawdopodobieństwem wnioskować o znaj­dowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANPSYCHIZM

   

  PANPSYCHIZM <gr. pan = wszysko + psyche = tchnienie, dusza) ang. panpsychism; fr. panpsychisme, pampsychisme; nm. Panpsychismus, Pampsychismus

  filoz. przyr., metaf. Doktryna przyjmują­ca, że wszelka materia jest nie tylko oży­wiona (—> hylozoizm), lecz także jest natu­ry psychicznej, której najpełniejszym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALINGENEZA

   

  PALINGENEZA (gr. = od­rodzenie, rozpoczęcie nowego życia po śmierci, od palin = znowu + genesis = po­wstanie) ang. palingenesis; fr. palingenesie, palingenese; nm. Palingenesie

  1. Powtórne powstanie (które może się powtarzać w nieskończoność):

  świata, np. w teorii -^ wiecznych po­wrotów (stoicy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 426

  praca w formacie txt

Do góry