Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PARTYCJA

   

  PARTYCJA <łc. <partitio> = podział; dzie­lenie) gr. merismós; ang. partition; fr. partition; rrm. Partition, Teilung

  Klasyfikacja rzeczowa, tj. podział doko­nywany — najczęściej w myśli — na ja­kimś —> zbiorze (2) w sensie kolektyw­nym, a więc podział jakiejś całości na czę­ści przestrzenne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTYCYPACJA

   

  PARTYCYPACJA (nłc. <participatio> = bra­nie w czymś udziału, uczestnictwo, udział, jako tłum. gr. <metheksis> (1) = uczestnicze­nie, uczestnictwo) ang. participation; fr. participation; nm. Partizipation (1), Teilnahme, Teilhabe

  metaf. Termin ogólny wyrażający szcze­gólną relację ontyczną, w której...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARUZJA

   

  PARUZJA (gr. <iparousia> = obecność, przy­bycie) ang. parousia; nm. Parusie, Gegenwart

  U Platona: obecność -^ idei (la) w rze­czach podpadających pod zmysły.

  W chrześcijaństwie — powtórne przyj­ście Chrystusa na sąd ostateczny.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PASYWIZM

   

  PASYWIZM (nłc. passivus = bierny) ang. passivity; fr. passivite; nm. Passivismus, Passwitłit

  Postawa i zarazem stanowisko teorety­czne wyrażające się w twierdzeniu, że bierność jest bardziej godna zalecenia niż działanie. Na przykład w etyce pasywizm wyraża się w haśle niesprzeciwiarua się złu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPSYCHOLOGIA

   

  PARAPSYCHOLOGIA (gr. para = obok + ->'psychologia') ang. parapsychology, parapsychics, psychici all research (= poszu­kiwania psychiczne); fr. parapsychologie, metapsychologie, la metapsychologie; run. Para­psychologie, Metapsychik

  Dziedzina badań z pogranicza psychologii, miająca za przedmiot zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALELIZM

   

  PARALELIZM (gr. parallelismós = zesta­wienie, porównanie — neologizm utwo­rzony od pardllelos - równoległy, dający się zestawiać, porównywać) ang. parallelism (psychophysical parallelism III); fr. paralldisme (parallelisme psychophysiologicjue, p. psychophysicjue IIl); nm. Parallelismus (psychophysischer...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALOGIZM

   

  PARALOGIZM (gr. <paralogismós> = [ro­zumowanie] przeciwko rozumowi, mijają­ce się z rozumem) ang. paralogism; fr. paralogisme; rm\. Paralogismus, Fehlschlufi

  log. Rozumowanie niepoprawne, zwła­szcza — w odróżnieniu od -^ sofizmatu — takie, w którym nieświadomie naruszo­no prawa logiki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTEIZM

   

  PANTEIZM (gr. pan = wszystko + theós = Bóg) nłc. pantheismus; ang. pantheism; fr. pantheisme; nm. Pantheismus

  Termin wprowadzony na pocz. XVm w. przez J. Tolanda (1705, pantheist — „panteista"; wkrótce potem, w 1709 r., pojawiło się słowo pantheism).

  Ogólna nazwa doktryn utożsamiających Boga ze światem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADOKS

   

  PARADOKS (gr. parddoksos = mijający się z mniemaniem, nieoczekiwany) ang. paradox; fr. paradoxe; nm. Paradoxon, Paradoxie

  1. Rozumowanie, którego przesłanki ja­ko takie są oczywiste, ale wskutek nie­ostrości wyrażeń prowadzą do wniosków afirmujących sprzeczność; syn.—» antyno­mia (1). Rozumowania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADYGMAT

   

  PARADYGMAT (nłc. <paradigma> (1) = przykład, wzór, z gr. parddeigma = wzór, model) ang. paradigm; fr. paradigme; nm. Paradigma

  Termin zapożyczony z językoznawstwa, wprowadzony do filozofii nauki przez Th. S. Kuhna (1962).

  W językoznawstwie: paradygmat gra­matyczny — zespół form deklinacyjnych lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt

Do góry