Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PIĘKNO

   

   

  PIĘKNO gr. kdllos, to kalón; łc. pulchritudo; nłc. pulchrum (2); ang. beauty, the beautiful; fr. le beau, beaute; nm. das Schóne, Schónheit

  1. estet. a) W sensie szerszym: syn.—> war­tość (3) estetyczna.

  W sensie węższym: jedna z wartości estetycznych (obok ładności, wdzięku, śliczności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEWNIK

  PEWNIK ang. self evident truth (1), axiom (2); fr. verite evidente (1), axiome (2); nm. Axiom

  1. metod. Twierdzenie samo przez się oczywiste.

   

  2.metod, syn.^ Aksjomat (2) w naukach dedukcyjnych, przyjmowany nawet wów­czas, gdy nie jest oczywisty, jak np. jeden z aksjomatów teorii mnogości, zwany pew­nikiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSPEKTYWIZM

   

  PERSPEKTYWIZM (nm. z nłc. perspectiva = oglądanie z oddalenia) ang. perspectimsm, perspectivalism; fr. perspectivisme

  1. Termin użyty przez F. W. Nietzsche­go (Die fróhliche Wissenschaft, 1882) na określerue podniesionego przezeń faktu, że wszelkie poznanie — zarówno ludzkie, jak i zwierzęce — jest ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEWNOŚĆ

   

  PEWNOŚĆ nłc. certitudo; ang. certitude, certainty (2), assurance; £r. certitude, assurance, surete; nm. Gewifiheit

  1. psych., t. pozn. W przeciwstawieniu do —> wątpienia (1) > przekonanie o pra­wdziwości jakiegoś twierdzenia czy prze­czenia (poznanie teoretyczne) albo o słu­szności działania (poznanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSWAZJA

   

  PERSWAZJA (łc. = przekony­wanie, namowa; przekonanie, mniema­nie) ang. persuasion; fr. persuasion; nm. Uberzeugen metod., psych, syn.^ Przekonywanie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PHRONESIS

   

  PHRONESIS (gr. <phrónesis> = rozsądek, roztropność (zwłaszcza w sprawach pra­ktycznych))

  Mądrość praktyczna, czyli wiedza o wła­ściwych celach postępowania, i związana z nią umiejętność dobierania odpowied­nich środków do ich osiągnięcia. Tak np. charakteryzowana przez Arystotelesa mą­drość...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYPATETYZM

   

  PERYPATETYZM (gr. peripatetikós = prze­chadzający się) ang. Peripatetic school; fr. peripatetisme; nm. peripatetische Schule

  Nazwa powstała już w starożytności (np. he peripatetike philosophia — filozofia perypatetycka) i stosowana do dziś jako określenie szkoły lub systemu Arystotele­sa, nawiązująca...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA)

   

  PIERWOTNOŚĆ (BYTOWA) nm. Seins-grund

  U R. Ingardena: jeden z —> momentów (2) absolutnego i idealnego —^ sposobu ist­nienia (2). Przedmiot pierwotnie istniejący to taki, który jeśli w ogóle istnieje, to tylko dlatego, że z istoty swej nie może nie istnieć, a więc z istoty swej nie może być wy­tworzony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PESYMIZM

   

  PESYMIZM (nłc. = skłon­ność do wynajdywania we wszystkim złych stron, widzenie wszystkiego w czarnych barwach, od łc. pessimus = najgorszy) ang. pessimism; fr. pessimisme; nm. Pessimismus

  Termin wprowadzony przez S. T. Coleridge'a (1795), a następnie, niezależnie od wer­sji angielskiej, przez A...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZY MOTOR

   

  PIERWSZY MOTOR gr. to proton kinoun (Arystoteles); nłc. primum movens; ang. prime mover, first mover; fr. premier moteur; rm\. erst Beweger

  filoz. przyr., metaf. syn.-^ Poruszyciel (a) nie­ruchomy. —> Motor (a).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /234

  praca w formacie txt

Do góry