Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PODOBIEŃSTWO

   

  PODOBIEŃSTWO gr. homoiosis, homónoia (Arystoteles), analogia; łc. similitudo; ang. similarity, resemblance, likeness; fr. similitude, ressemblance; nm. Ahnlichkeit

  —> Relacja (2) (zwrotna i symetrycz­na) między przedmiotami, które pod pew­nym względem są takie same. Bliskoznaczniki: —> izomorfizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODPORZĄDKOWANIE

   

  PODPORZĄDKOWANIE nłc. subordinatio (1,2), subalternatio (3); ang. subordination (1, 2), subalternation (3); fr. subordination (1, 2), subalternation (3); nm. Subordination (1, 2), Unterordnung (1, 2, 3), Subalternation (3)

  1. metaf. Relacja co najmniej dwuczło­nowa, łącząca byty, z których drugi jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLANETYZACJA

   

  PLANETYZACJA (tłum. fr. )

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający proces tworzenia się jednej scalo­nej społeczności ogólnoludzkiej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLENIZM

   

  PLENIZM (łc. plenus = pełny)

  Termin utworzony zapewne od nłc. ple­num, oznaczającego m. in. przestrzeń cał­kowicie wypełnioną materią.

  filoz. przyr. Pogląd, według którego we Wszechświecie nie ma —> próżni, zgodnie z tezą: „natura lęka się próżni" {natura horret vacuum). Teza ta, związana z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLURALIZM

   

  PLURALIZM (łc. pluralis = mnogi) ang. pluralism; fr. pluralisme; nm. Pluralismus

  Przeciwstawne —> monizmowi stanowi­sko metafizyczne (niekiedy kosmologicz­ne, epistemologiczne), według którego rzeczywistość nie daje się sprowadzić do jakiejś jednej zasady konstytutywnej, jak­kolwiek istniejące w niej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PNEUMA

   

  PNEUMA (gr. = podmuch, po­wiew, wiatr, powietrze; dech, tchnienie życia, natchnienie boskie; istota duchowa, duch) nłc. pneuma

  U stoików: zespół intelektualnych i du­chowych własności materii lub jej subtelniejsza odmiana.

  U gnostyków: oświecenie umysłu przez Boga. —> Pneumatycy.

  Dusza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETITIO PRINCIPII

   

  PETITIO PRINCIPII (łc. żądanie początku, punktu wyjścia) gr. to eks arches, to en ar che aitew lub aiteisthai (Arystoteles, Analityki pierwsze, 40 b 30--33); ang. begging the question; fr. petition de principe; nm. Petitio principii

  metod. Błąd polegający na niespełnieniu pewnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „PIĘĆ DRÓG"

   

  „PIĘĆ DRÓG" (tłum. nłc. <quinque viae>) ang. the five ways

  Obiegowa nazwa dowodów (argumen­tów) Tomasza z Akwinu na istnienie Boga, opartych na filozoficznej analizie rzeczy­wistości zewnętrznej. Są one następujące:

  1. ze zmian, czyli z ruchu {ex motu);

  z istnienia nowych rzeczy jako skut­ków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETREFAKT

   

  PETREFAKT (nłc. petrefactum = skamie­niałość)

  Neologizm K. Tardowskiego, utworzony przez analogię do terminu —> „artefakt", jako określenie rzeczy materialnej, w któ­rej zostały utrwalone przemijające formy wytwórczej działalności człowieka (np. płyta gramofonowa, fotografia, taśma...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONALIZM

   

  PERSONALIZM (nłc. personalis = osobi­sty, dotyczący osoby) ang. personalism; fr. personnalisme; nm. Personalismus

  Termin zaproponowany przez F. E. D. Schleiermachera (1799) na określenie prze­ciwstawnej panteizmowi wiary w osobo­wego Boga i w tym znaczeniu podjęty przez L. A. Feuerbacha, później użyty...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /3 652

  praca w formacie txt

Do góry