Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  POZNANIE

   

   

  POZNANIE gr. gnósis, heidesis; łc. cognitio; ang. knowledge, cognition; fr. connaissance; nm. Erkenntnis

  1. psych., t. pozn. Jako czynność (po­znawanie): intencjonalne przyjęcie przedmiotu przez podmiot, równoznacz­ne z nadaniem mu nowego (intencjonal­nego) sposobu istnienia w psychice. Po­znanie ludzkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /4 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie)

   

  POSTPREDYKAMENTY (metakategorie) (tłum. nłc. , będą­cego z kolei tłumaczeruem gr. ) gr. hypotheoriia; ang. postpredicaments; fr. postpredicaments; nm. Postpradikamente

  W logice tradycyjnej: pięć pojęć lub rela­cji rozpatrywanych szczegółowo w koń­cowych rozdziałach (X-XV) Kategorii Ary­stotelesa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM

   

  POZYTYWIZM (fr. z nłc. positivus — oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwierdzający) nłc. positivismus; ang. positivism; nm. Positivismus

  Termin pochodny od positif, przejęty przez A. Comte'a (1830) od saint-simonistów.

  1. -> Filozofia pozytywna (positwe Philosophie) A. Comte'a, nazywana też...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /2 609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTSTRUKTURALIZM

   

  POSTSTRUKTURALIZM <łc. post = po + —> 'strukturalizm') ang. poststructuralism; fr. poststructuralisme; nm. Poststrukturalismus

  Odmiana -^ postmodernizmu, jaka się ukształtowała we Francji (m. in. M. Foucault, J. Derrida), wywodząca się z kryty­cznej reakcji na strukturalizm, z którego w szczególności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM BOSKI

   

  POZYTYWIZM BOSKI

  teol. Uznawanie religii objawionej (pozytywnej), w przeciwstawieniu do reli­gii rozumowej głoszonej przez —> racjona­lizm (6).

  et. syn.-^ Teonomizm.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTULAT

   

  POSTULAT (łc. = żądanie) gr. aitema; ang. postulate; fr. postulat; nm. Postulat

  1. Twierdzenie, które nie musi być oczy­wiste, lecz którego się nie uzasadnia, przyjmowane jako dogodny punkt wyj­ścia czy jako przesłanka jakiejś teorii, jako norma określająca realizację wartości po­znawczych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWIZM PRAWNY

   

  POZYTYWIZM PRAWNY ang. legał positivism; fr. positwisme juridique; nm. Rechts-positivismus

  a) Teoria nie uznająca nadrzędności -^ prawa (IB) naturalnego nad —> prawem (IC) pozytywnym, głosząca natomiast, że pra­wem są jedynie normy postępowania ustanowione i sarikcjonowane przez pań­stwo (J. Austin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTMODERNIZM

  POSTMODERNIZM <łc. post = po + » 'modernizm') ang. postmodernism; fr. postmodernisme; nm. Postmoderne

  Formacja kulturowa schyłku XX w., o cha­rakterze reaktywnym, gdyż nastąpiła po formacji modernistycznej i wyrosła z kry­tyki współczesnej cywilizacji z jej tradycją oświeceniową i zakorzenieniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA

   

  POSTAWA ang. attitude; fr. attitude; nm. Attitude, Haltung, Stellung

  psych., soc. Względnie stałe, wykształ­cone w toku indywidualnego życia i spo­łecznego rozwoju człowieka jego usto­sunkowywanie się do określonego przed­miotu, np. do jakiejś rzeczy, osoby, sytu­acji, idei. Ustosunkowanie to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /2 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

   

  POPULACJA (łc. populatio = zaludnie­nie) ang. population; fr. population; nm. Population

  biol. Naturalna realna jednostka by­towania, rozmnażania, adaptacji i ewolu­cji gatunku. Jedna populacja może stano­wić jeden -^ gatunek (3). Populację chara­kteryzuje się przez: zajmowanie określo­nej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /11.11.2012 Znaków /985

  praca w formacie txt

Do góry