Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRAKTYCYZM

   

  PRAKTYCYZM (tłum. nm. , z gr. praktikós = czynny, rzeczowy)

  Ogólna nazwa przyznawana doktry­nom filozoficznym i religijnym głoszącym niewystarczalność -^ systemów moralnych i w ogóle wszelkiego teoretyzowania w dzie­dzinie moralności oraz konieczność dopeł­nienia teoretycznych wskazań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCYZM

   

  PRAGMATYCYZM pragmatikós = zdolny do działania) ang. pragmaticism; fr. pragmaticisme

  —> Pragmatyzm (1) Ch. S. Peirce'a w jego własnej terminologii, nazwany tak przez niego (1905) dla odróżnienia od pragmaty­zmu W. Jamesa i innych pragmatystów. W ujędu Peirce'a o kryterium prawdy sta­nowi teoretyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKTYKA

   

  PRAKTYKA (gr. praktikós = czyrmy, rze­czowy) nłc. practica; ang. practice; fr. la pratique; nm. Praxis, Ausiibung, Ubung

  1. W filozofii marksistowskiej: całościo­wo ujęta w perspektywie społeczno-historycznej działalność człowieka, który prze­kształca otaczającą go rzeczywistość przy­rodniczą i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYCZNY

   

  PRAGMATYCZNY (gr. = zdolny do działania) nłc. pragmaticus; ang. pragmatic, pragmatical; fr. pragmatique; nm. pragmatisch

  Należący do —> pragmatyki lub odno­szący się do niej.

  Odnoszący się do tego, co użyteczne, praktyczne; praktycystyczny (-^ praktycyzm /2/).

  Odnoszący się do ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRASUMIENIE

   

  PRASUMIENIE nłc. synteresis (z gr. synteresis - zachowanie, utrzymanie, strzeżenie); ang. synderesis, synteresis; fr. synderese; nm. Synteresis

  et. Wrodzona sprawność (cnota) rozu­mu praktycznego umożliwiająca poznanie pierwszych zasad działania {prima princi­pia practica), zwana również sumie­niem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POŻĄDANIE

   

  POŻĄDANIE gr. dioksis; łc. appetitus, desiderium; nłc. concupiscentia; ang. concupiscence, desire; fr. desir; nm. Begehren

  Termin ten w użyciu filozoficznym nie ma zabarwienia pejoratywnego, tak jak w języku potocznym.

  metaf. Dążenie ku poznanemu -> dobru (2, 3B), bądź to poznawalnemu zmysłowo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTRZEBA

   

  POTRZEBA ang. want, need; fr. besoin; nm. Bedurfnis

  psych. Brak czegoś powodujący zwy­kle aktywność, która zmierza do jego usu­nięcia. Potrzeba w tym znaczeniu spełnia funkcje -^ motywu (I-I).

  psych. Napięcie wywołane w organi­zmie przez brak w powyższym znaczeniu (2); syn.—> popęd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYTYWNY

   

  POZYTYWNY (nłc. <positivus> = oparty, ustanowiony, dany, uzasadniony, potwier­dzający) ang. positive; fr. positif; nm. positiv: bejahend (1), vorhanden (3), tatsdchlich (4), wirklich (5a), ausdrucklich (5b), zuver-Idssig (5d)

  W przeciwstawieniu do negatywne­go — potwierdzający, przyjmujący...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWINNOŚĆ

   

  POWINNOŚĆ ang. duty; fr. le devoir; ran. Schuldigkeit, das Sollen

  et. —> Obowiązek potraktowany jako fakt, dany pierwotnie w tzw. doświadczeniu moralnym, korelatywny z —> dobrem (3) (wartością), które podmiot rozpoznał jako godne zaafirmowania. Rozróżnia się:

  powinność podmiotową — wymagania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSZECHNIKI (uniwersalia)

   

  POWSZECHNIKI (uniwersalia) nłc. universalia; ang. universals; fr. les universaux; nm. Universalien (1), das Allgemeine (2)

  1. t. pozn., mełaf. W przeciwstawieniu do —> transcendentaliów (2) > pojęcia (Ib) uniwersalne (powszechne) oraz odpowia­dające im -^ nazwy (Aa) ogólne, które da­ją się orzekać o...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /aleKac Dodano /12.11.2012 Znaków /1 456

  praca w formacie txt

Do góry