Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRAWDZIWOŚĆ

   

  PRAWDZIWOŚĆ łc. yeritas; ang. truth-fulness; fr. verite; nm. Wahrheit

  1. t. pozn. Prawdziwość w sensie logi­cznym — relacjonalna cecha językowych struktur asertywnych (ściśle biorąc cecha taka przysługuje jedynie osądom /!/, zdaniom zaś o tyle, o ile są językowymi odpowiednikami sądów). W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYKA

   

  PRAGMATYKA (gr. pragmatikós = zdol­ny do działania) ang. pragmatics; fr. la pragmatique; nm. Pragmatik

  Jeden z działów —> semiotyki (obok -^ semantyki 121 i ^ syntaktyki) zajmu­jący się relacjami między językiem a pod­miotami posługującymi się nim w proce­sie porozumiewania się między sobą. Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDA

   

  PRAWDA gr. etetymia; łc. veritas, verum (Ila); ang. truth, true ; fr. nerite, le vrai (Ila); nm. Wahrheit, das Wahre (Ila)

  I. t. pozn. Prawda poznawcza (tzw. prawda logiczna — logical truth). Rozważając pojęcie prawdy z epistemologicznego punktu widzenia, zwykło się rozróżniać dwa zagadnienia: definicji...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /9 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAGMATYZM

   

  PRAGMATYZM (gr. pragma, -atos = działanie, czynność; interes, potrzeba) ang. pragmatism; fr. pragmatisme; nm. Pragmatismus

  1. Kierunek powstały pod koniec XIX w. w Stanach Zjednoczonych (Ch. S. Peirce, W. James), kontynuowany również w Eu­ropie, zwłaszcza w Anglii (m. in. F. C. S. Schiller, który swój...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOMÓWNOŚĆ

   

  PRAWDOMÓWNOŚĆ gr. tó apseudes; nłc. veradtas; ang. veracity, truthfulness, truth-telling; fr. veracite; nm. Wahrheitsliebe, Wahrhaftigkeit

  et. Cnota polegająca na wypowiada­niu zgodnie z wewnętrznym przekona­niem osoby mówiącej posiadanych przez nią wiadomości z wyjątkiem tych, które są objęte...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSEOLOGIA

   

  PRAKSEOLOGIA praksis = działa­nie -+- logos = słowo, nauka) ang. praxeology, praxiology; fr. praxeologie, praxologie; nm. Praxeologie, Praxologie

  Nauka o sprawnym (tj. racjonalnym i skutecznym) działaniu, którą ujął w ra­my systemu T. Kotarbiński {Traktat o dobrej robocie, 1982); pierwszy jej zarys...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRACA

   

  PRACA gr. ergasia, to ergon, ho pónos; łc. lahor, opera, -ae, opus; ang. labour, work; fr. trayail; nm. Arbeit

  Świadoma i wolna (choć będąca życio­wą koniecznością) działalność człowieka, połączona z ciągłym wysiłkiem, a mająca na celu tworzenie wartości materialnych lub duchowych. Jest ona...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO

   

  PRAWDOPODOBIEŃSTWO gr. to eikós, eikotologia; łc. probabilitas; ang. probability; fr. probabilite, vraisemblance; nm. Wahrscheinlichkeit

  1. mat. W najogólniejszym ujęciu, tzw. aksjomatycznym — miara zdarzeń loso­wych (przypadkowych), spełniająca na­stępujące warunki, sformułowane przez A. N...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAKSIS

   

  PRAKSIS (gr. praksis = działanie)

  Termin używany na oznaczenie klasy działań zmierzających do jakiegoś kon­kretnego celu (należących do -> prakty­ki III), w przeciwstawieniu do „teorii", niekiedy do gnósis (= poznania) lub do heksis (habitus). Praksis oznacza przede wszystkim aktywność spontaniczną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAEAMBULA FIDEI

   

  PRAEAMBULA FIDEI to, co poprzedza wiarę, przesłanki wiary)

  teol. Dane rozumowe poprzedzające przyjęcie wiary (chrześcijańskiej), a mające na celu wykazanie wiarygodności Objawienia. Wyróżnia się trzy podstawowe przesłanki wiary: istnienie Boga, możli­wość Objawienia, faktyczność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry