Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRESUPOZYCJA

   

  PRESUPOZYCJA (łc. prae- = wprzód + nłc. suppositio = podkładanie) ang. presup-position; fr. presupposition; nm. Prasupposition

  1. log. Zdanie, którego prawdziwość jest warunkiem koniecznym prawdziwości lub fałszywości innego zdania: (p a ~p) —> q. —> Implikacja.

  2. metod., psych. Sąd nie wyrażony...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKABILIA

   

  PREDYKABILIA (nłc. = orzecznik!) gr. kategoroumena; ang. predicables; fr. predicables; nm. Predikabilien

   

  1. W logice tradycyjnej: pięć pojęć, za pomocą których od czasów Porfiriusza ustalano odmienność różnych sposobów przysługiwania orzecznika podmiotowi {modi praedicandi), konieczną zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREWIDYZM

   

  PREWIDYZM (łc. praevidere = przewidy­wać)

  t. pozn. Termin zaproponowany przez W. Biegańskiego na określenie projektowa­nej przez niego teorii poznania, budowanej przy założeniu, że poznanie nie tyle od­zwierciedla rzeczywistość, co ją przewiduje.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAMENTY

   

  PREDYKAMENTY (nłc. = kategorie logiczne (Arystoteles)) ang. predicaments; fr. predicaments; nm. Predikamenten

  syn.-^ Kategorie; utworzony na pniu ła­cińskim równoznacznik greckiego słowa kategoriai, rozpowszechniony od czasów średniowiecza.

   

  PRAEDICAMENTA (nłc. = kategorie logiczne) —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIORYZM

   

  PROBABILIORYZM (łc. probabilior = bar­dziej prawdopodobny) ang. probabiliorism; fr. probabiliorisme; nm. Probabiliorismus

  et. Jeden z tzw. —> systemów moralnych, stwierdzający, że człowiekowi przysługuje możność postępowania niezgodnego z normą —> prawa (IC) pozytywnego, co do której zachodzi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREDYKAT

   

  PREDYKAT (nłc. praedicatum = orzecze­nie, od łc. praedicare = orzekać) gr. tó kategoroumenon, kategórema; ang. predicate; fr. predicat; nm. Predikat, Begriffsausdruck, Begriffswort (G. Frege)

  1. log. Wyrażenie, które jest —> funktorem (1) współtworzącym razem z -^ na­zwami jedną lub kilkoma) -^ zdanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWIDŁOWOŚĆ

   

  PRAWIDŁOWOŚĆ łc. consecjuentia; ang. regularity; fr. regularite; nm. Regelmdfiigkeit, Gesetzmdfiigkeit

  Stale powtarzające się współzależności cech i zdarzeń, które występują w rzeczy­wistości, wyrażane bądź ilościowo, bądź jakościowo przez prawa, reguły. Zgod­ność twierdzeń uznawanych za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBABILIZM

   

  PROBABILIZM (łc. probabilis = prawdo­podobny) ang. probabilism; fr. probabilisme; run. Probabilismus

  1. t. pozn. Doktryna kwestionująca war­tość poznania, odbiegająca jednak zarówno od skrajnego -^ sceptycyzmu (1), jak i od teoriopoznawczego ^ dogmatyzmu (2). Według probabilizmu teoriopoznawczego umysł...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREEGZYSTENCJA

   

  PREEGZYSTENCJA <łc. prae- = wprzód + nłc. existentia = istnienie) ang. preexistence; fr. preexistence; nm. Praexistenz

  Istnienie kogoś lub czegoś poprzedzają­ce jego obecne istnienie, a konkretniej — istnienie duszy człowieka przed zaistnie­niem jego ciała. Preegzystencja może doty­czyć albo...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO

   

  PRAWO gr. nómos, arche (2); łc. lex (= pra­wo przedmiotowe, treść prawa), ius (= pra­wo podmiotowe), principium (2); ang. law, right, principle (2, 4); fr. loi, le droit, principe (2, 4); nm. Gesetz, Recht, Grund (2), Prinzip (2), Grundsatz (4)

  1. Rozumne ustalenie obowiązującego po­rządku. W zależności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 823

  praca w formacie txt

Do góry