Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI

   

  PRÓG ŚWIADOMOŚCI ang. threshold of consciousness; fr. seuil de la conscience; nm. Schwelle des Bewufitseins, Bewufitseinsschwelle

  W psychoanalizie: granica między zja­wiskami aktualnie uświadamianymi sobie przez podmiot i zjawiskami (procesami) psychicznymi nie uświadamianymi. Gra­nica ta dzieli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROMETEIZM

   

  PROMETEIZM (od imienia mitycznego bohatera greckiego, Prometeusza, który nauczył ludzi umiejętnego używania og­nia, sztuk i rzemiosł) fr. prometheisme

  Twórcza, dynamiczna postawa człowie­ka wobec zastanej rzeczywistości i samego siebie, mobilizująca go do opanowywarua i przekształcania świata; także...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓŻNIA

   

  PRÓŻNIA gr. to kenón; łc. vacuum, vacuitas; ang. vacuity, vacuum, the void; fr, la vide; nm. Leere

  filoz. przyr. Pusta przestrzeń, pozbawio­na jakiejkolwiek materii, puste miejsce, które mogłoby zawierać materię, ale jej nie zawiera. Koncepcję próżni jako absolutnej pustki rozwijał m. in. Epikur...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROPORCJONALNOŚĆ

   

  PROPORCJONALNOŚĆ = właściwy stosunek, współmierność; harmonia, symetria) ang. proportionality; fr. proportionalite; nm. Proportionalitat

  Współmierność, wzajemna odpowiedniość, wzajemne ustosunkowanie części jakiejś całości.

  estet. Proporcjonalność właściwa — syn.—> harmonia (2);...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYNCYPIALIZM

   

  PRYNCYPIALIZM (nłc. principialis = po­czątkowy, od łc. principalis = naczelny)

  et. Postawa, w której motywacja zacho­wań sprowadza się w każdym przypadku do wierności raz przyjętej zasadzie postę­powania. Pryncypializm moralny jest po­stawą kogoś, kto działa nie ze względu na zamierzone skutki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM

   

  PROBLEM (gr. = to, co się ma przed sobą, przeszkoda, pytanie) łc. quaestio; ang. problem; fr. probleme; nm. Problem

  Zagadnienie teoretyczne, tj. pytanie typu: „jaki jest stan rzeczy?", lub praktycz­ne, tj. pytanie typu: „jak postępować, żeby osiągnąć zamierzony stan rzeczy?". Roz­wiązywanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREFERENCJA

   

  PREFERENCJA (fr. z łc. praeferre = stawiać coś ponad czymś) ang. preference; nm. Preferenz

  W teorii decyzji: relacja porządkująca zbiór wartości przypisywanych wynikom działania, a za ich pośrednictwem — sa­mym działaniom (wyżej ceni się to działa­nie, które przynosi lepszy wynik).

  Rozróż­nia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA

   

  PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA ang. law of excluded middle; fr. principe de milieu exclu

  log. W tradycyjnej logice nazywane tertium non datur, zapisywane w niej: „A jest B lub A nie jest B" — jedno z praw klasy­cznego —> rachunku zdań, mające formę: „p V ~p", gdzie p reprezentuje dowolne zdanie, np. „Pada lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRESTABILIZM

   

  PRESTABILIZM (nłc. praestabilitus = z gó­ry ustanowiony) ang. praestabilism; fr. prestabilisme; nm. Prastabilismus

  metaf. Pogląd G. W. Leibniza, przyjmujący —> harmonię przeciwstawną {harmonia praestabilita).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREADAPTACJA

   

  PREADAPTACJA <łc. prae- = wprzód + nłc. adaptatio = przystosowanie) ang. preadaptation; fr. preadaptation

  Mol. Termin Ch. B. Dayenporta przyjęty na określenie przystosowania się pew­nych organizmów do warunków życia bez uprzedniego wpływu owych warunków na te organizmy.

  Teoria preadaptacji została...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt

Do góry