Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDSTAWIENIE

   

  PRZEDSTAWIENIE gr. hapeikasia, phantasia; łc. repraesentatio; nłc. praesentatio; ang. presentation, representation; fr. presentation, representation; nm. Vorstellung, Prasentation, Reprasentation

  psych, t. pozn. Wszelki akt poznania zmy­słowego lub pojęciowego sprawiający, iż jakiś przedmiot staje się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROSTOTA

   

  PROSTOTA gr. haplótes, to aperisson; łc. simplidtas; ang. simplicity; fr. simplicite; nm. Einfachheit

  metaf. Niezłożoność absolutna (Bóg) lub względna, wolna od różnorodnycłi elementów (np. monada u G. W. Leibniza), odlaywana w wyniku analizy (np. u R. Descartes'a natury proste jako przedmiot...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEMATYCZNY

   

  PROBLEMATYCZNY = niepewny, odnoszący się do pytań) ang. problematic (1), problematical (2); fr. problematique; nm. problematisch

  1. log. Możliwościowy, tzn. dotyczący tego, co możliwe, a więc tego, co może być prawdziwe, a czego zaprzeczenie nie musi być fałszywe. Epistemologicznymi poję­ciami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRYWACJA

   

  PRYWACJA (łc, = pozbawienie (czegoś)) gr. steresis; ang. deprivation (1), privation; fr. privation; nm. Beraubung (1), Privation (2)

  I. U Arystotelesa: ste­resis w przeciwstawieniu do heicsis (= posiadanie, stan posiadania) — brak określo­nej cechy w jakimś podmiocie zmian, przy czym brak ten może być...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTENCJA

   

  PROTENCJA (łc. protenus = przed sobą, naprzód, zaraz, natychmiast) fr. protention; nm. Protention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący otwarciem się na ciąg dalszy przeżywanego aktu, niejako ocze­kiwanie kontynuacji strumienia świado­mości, ^s—> Retencja.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES

   

  PROCES (łc. processus = postępowanie naprzód) ang. process; fr. processus; nm. Prozess, Verlauf

  Ukierunkowany ciąg zdarzeń następują­cych po sobie w czasie, tworzących naturalną lub myślową całość; zdarzenia te są powiąza­ne wzajemnymi zależnościanni przyczynowymi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROTOTETYKA

   

  PROTOTETYKA (gr. prótos = pierwszy -I- thetikós = zdolny do ustalania) ang. protothetics

  log. Jedna z trzech teorii logicznych S. Le­śniewskiego (obok -^ ontologii /7/ i -> mereologii); prototetyka obejmuje —> rachu­nek zdań, rachunek zdań z kwantyfikatorami oraz nadbudowaną nad tymi rachunkami teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFANUM

   

  PROFANUM (łc. = to, co nie uświęcone)

   

  Sfera doświadczenia przyrodzonego, świeckości {vs^ sacrum).

  Podstawowy termin w filozofii religii (R. K. L. Otto).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRÓG

   

  PRÓG ang. threshold; fr. seuil; nm. Schwelle

  psych. Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROJEKCJA

   

  PROJEKCJA (łc. proiectw = rzucanie przed siebie) ang. projection; fr. projection; nm. Projektion

  psych. Mechanizm obronny oparty na represji (—> wyparcie), polegający na przy­pisywaniu innym własnych nie akcep­towanych przez siebie cech, postaw lub motywów.

  t. pozn. Jeden z etapów procesu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /637

  praca w formacie txt

Do góry