Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRZEDWIEDZA

   

  PRZEDWIEDZA nłc. praesdentia; ang. prescience, fore-knowledge; fr. prescience; nm. Prescienz, Vorherwissen

  t. pozn. Wrodzona znajomość czegoś, wiedza aprioryczna.

  teol. Doskonała znajomość rzeczy przyszłych — jeden z atrybutów tradycyj­nie przyznawanych Bogu. Boska przedwiedza wynika z Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWIEŃSTWO

   

  PRZECIWIEŃSTWO gr. to enantion, enantia (Arystoteles), enantiótes; nłc. contrarietas; ang. contrary; fr. contrariete, le contraire; nm. Gegensatz, Gegenteil

  1. log. Stosunek między zdaniami kate­gorycznymi o tym samym podmiocie i orzeczniku, z których jedno jest ogólno-twierdzące (SaP — każde S jest P), a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESTRZEŃ

   

  PRZESTRZEŃ łc. spatium; ang. space; fr. espace; nm. Raum

  1. filoz. przyr. Przestrzeń absolutna (wyimaginowana) — rozciągły, nie mający granic zbiornik, w którym mie­szczą się wszystkie ciała (Wszechświat) z pominięciem ich samych; -^ próżnia.

  Przestrzeń euklidesowa — śro­dowisko jednorodne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŻYCIE

   

  PRZEDŻYCIE  

  Termin P. Teilharda de Chardin przyjęty na oznaczenie tej fazy ewolucji, która poprze­dziła pojawienie się organizmów żywych, w której jednak dokonywały się na poziomie molekularnym przemiany pociągające za so­bą wytworzenie się form materii nadających się do ożywienia, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECIWSTAWNOŚĆ

   

  PRZECIWSTAWNOŚĆ gr. antikemena; nłc. oppositio, antiperistasis (F. Bacon); ang. opposition; fr. opposition; nm. Gegensatz, Gegensetzung, Opposition

  metaf. Uwyraźnienie nietożsamośd dwóch -> stanów (1) bytowych przez zastosowanie do nich pojęcia —» sprzecznośd (2), która jako dotycząca -^ bytu i ~>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKŁADALNOŚĆ

   

  PRZEKŁADALNOŚĆ ang. translatability; fr. traduisibilite; nm. Ubersetzbarkeit

  metod. -^ Relacja (2) równoważnościo­wa {equivalence relation) zachodząca mię­dzy wyrażeniami tego samego języka lub między wyrażeniami różnycłi języków. Przykładem takiej relacji jest stosunek równości między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZECZENIE

   

  PRZECZENIE gr. apóphasis; łc. negatio; ang. negation, denial; fr. negation; nm. Negation, Yerneinung

  log. syn.-> Negacja.

  U I. Kanta: Negation — jedna z trzech kategorii jakości (obok realności i ograni­czenia).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKONANIE

   

  PRZEKONANIE gr. to pepeisthai; nłc. convictio; ang. conviction, belief; fr. conviction; nm. Uberzeugung, Uberfuhrung, Gesinnung

  psych. Stan umysłu u kogoś, kto właśnie uważa, że coś jest prawdziwe lub słuszne.

  metod. To, o czego prawdziwości lub słuszności podmiot żywi —> przekonanie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDMIOT

   

  PRZEDMIOT gr. antikeimenon, aisthetón; nłc. obiectum; ang. object; fr. objet; nm. Objekt, Gegenstandt

  Cokolwiek, np. jakiś byt realny, ale też np. byt możliwy lub intencjonalny (w fenomenologii przyjmuje się niekiedy przedmioty nie istniejące i wówczas nie każdy przedmiot jest bytem).

  t...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEKSZTAŁCANIE

   

  PRZEKSZTAŁCANIE nłc. transformatio; ang. transformation; fr. transformation; nm. Transformation

  log. Zmiana jakiegoś wyrażenia w inne wyrażenie przez zastosowanie reguł de­dukcyjnych, takich jak —> odrywanie (2), -^ podstawianie, -^ zastępowanie (1) itp.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /283

  praca w formacie txt

Do góry