Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PRZYPADKOWOŚĆ

   

  PRZYPADKOWOŚĆ gr. automatismós; ang. randomness; fr. lefortuit;  

  Przypadkowości nie należy utożsamiać z —> przygodnością.

  metaf. Ontyczna niekonieczność cze­goś, co pojawia się w wyniku zakłócenia —> przyczyny (IC) głównej przez przyczy­ny dodatkowe (przypadłościowe). W prze­ciwieństwie do —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEZNACZENIE

   

  PRZEZNACZENIE (predestynacja) gr. Motra, heimarmene [sc. aisa], he pepromene [sc. aisa]; łc. fatum; nłc. praedestinatio; ang. destination, predestination, destiny; fr. destination, predestination; nm. Bestimmung, Predestination

  Ogół zdarzeń niezależnych od woli człowieka, jakie się dokonują w toku...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADEK

   

  PRZYPADEK gr. tyche, to autómaton, symbebekós; łc. casus, fortuitus; nłc. accidens; ang. chance; fr. hasard; nm. Zufall

  W kulturze hellenistycznej tyche może być pojmowana jako siła boska, a ściślej — jako siła boska nie dająca się zrozumieć; tyche lub tó autómaton to tylko jeden aspekt tej siły...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEŻYCIE

   

  PRZEŻYCIE ang. experience; fr. experience vecue; nm. Erlebnis

  psych. Doznawanie przez podmiot wrażeń w zetknięciu się ze światem zew­nętrznym, z tym, że w określeniu „prze­życie" akcent znaczeniowy pada na —> do­świadczenie (1) wewnętrzne treściowo zna­czące, odczuwane jako wzbogacenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYJEMNOŚĆ

   

  PRZYJEMNOŚĆ gr. hedone; łc. voluptas, deliciae (= przyjemności zmysłowe); ang. pleasure; fr. plaisir; nm. Lust, Vergniigen

  Termin określający, podobnie jak „zado­wolenie", jak „ból" czy „cierpienie", jeden z podstawowych stanów sfery zmysłowo-emocjonalnej; pomimo istnienia wielu je­go definicji często...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNA

   

  PRZYCZYNA gr. aitia, to aition (Platon); łc. causa; ang. cause; fr. cause; nm. Ursache, Grund

  1. metaf. —> Zasada (IB) udzielająca ist­nienia temu, czego jest zasadą; czyrmik, od którego coś realnie pochodzi i jest od tego czynnika zależne w swoim istnieniu {arche, principium). Rozróżnia się (za...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNOWOŚĆ

   

  PRZYCZYNOWOŚĆ nłc. causalitas; ang. causality, causation; fr. causalite; nm. Kausalitat

  1. metaf. Związek przyczynowy (mię­dzy bytami), stosunek -> przyczyny (1) do —> skutku (1). Pojęcie przyczynowości za­kłada: a) powstawanie istnienia — b) w ja­kimś podmiocie — c) w wyniku oddziały­wania czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANA

   

  PRZEMIANA gr. metabole (1), metastasis (1), metanoia (3); łc. immutatio; nłc. transfor­matio; ang. transformation; fr. transforma­tion, variation; nm. Transformation, Umwandlung, Wechsel

  1. mefaf, filoz. przyr. syn.^ Zmiana (a) sub­stancjalna (istotowa) (w odróżnieniu od —> zmiany /b/...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ

   

  PRZEDŚWIADOMOŚĆ ang. the praeconscious; fr. lepreconscient (1), preconscience (2); nm. Vorbewufitsein, Vorbewufite 1.

  W psychoanalizie: termin S. Freuda (Vorbewufitsein) wprowadzony na ozna­czenie aktualnie nie uświadamianej sobie przez podmiot sfery psychiki, której treści mogą jednak w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZESŁANKA

   

  PRZESŁANKA gr. prótasis, lemma; łc. praemissa; ang. premise, premiss; fr. premisse; nm. Pramisse, Yordersatz

  log. Zdanie przyjęte w rozumowaniu ja­ko podstawa do uznania —> wniosku. Wy­różnia się przesłanki ostateczne, tj.:

  aksjomaty — w naukach formalnych,

  twierdzenia oparte bezpośrednio na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry