Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA ang. humanistic psychology; nm. Psychologie vom ganzen Menschen

  Kierunek wywodzący się z fenomenolo­gii i egzystencjalizmu, powstały w latach sześćdziesiątych XX w. w USA, związany z nazwiskami A. H. Masłowa i C. R. Rogersa. Psychologia humanistyczna neguje zasadność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOFIZYKA

   

  PSYCHOFIZYKA ang. psychophysics; fr. la psychophysique; nm. Psychophysik psych.

  Termin G. Th. Fechnera (1860) określający dziedzinę badań nad zależno­ścią między cechami bodźców (takimi jak natężenie, częstotliwość) a wywoływany­mi przez nie wrażeniami. Zależności te, a więc stosunek między...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA

   

  PSYCHOLOGIA INDYWIDUALNA ang. individual psychology; fr. psychologie individuelle; nm. Individual psychologie

  Teoria psychoanalityczna A. Adlera, od­rzucająca freudowską teorię instynktów, a przyjmująca za podstawę motywacji „dą­żenie do mocy", które miałoby rekompen­sować poczucie niższości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA

   

  PSYCHOLOGIA (gr. psyche = dusza + lo­gos = słowo, nauka) nłc. psychologia; ang. psychology; fr. psychologie; nm. Psychologie

  Dosłownie: nauka o duszy — nazwa się­gająca XVI w. (R. Goclenius /1590/), a utr­walona w w. XVIII (Ch. Wolff, Psychologia empirica 117321, Psychologia rationalis 117361) i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA

   

  PSYCHOLOGIA OGÓLNA ang. gene­rał psychology; fr. psychologie generale; nm. allgemeine Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się ustalaniem ogólnych —> prawidłowości zacho­wań i postępowania ludzi dorosłych w sta­nie zdrowia i normy psychicznej.

   

  PSYCHOLOGIA POLA ang. field theory psychology; fr...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA

   

  PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA ang. analytic(cd) psychology; fr. psychologie analytique; nm. analytische Psychologie

  Nazwa nadana przez C. G. Junga jego własnej teorii psychologicznej, różniącej się od -^ psychoanalizy (1) S. Freuda po­szerzeniem zakresu pojęcia -^ libido (b) i wprowadzeniem oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHE

   

  PSYCHE (gr. = pierwiastek życia, dusza) łc. mens; ang. psyche; fr. psyche; nm. Psyche

  Słownik języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego i W. Niedźwiedzkiego (tzw. Warszawski, 1912) jako odpowiednik gr. psyche odnotowuje słowo 'Psycha', poda­jąc jego znaczenie: „dusza, duch, pierwia­stek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYŚWIADCZENIE

   

  PRZYŚWIADCZENIE łc. consensio, con­sensus; ang. assent, consent; fr. consentement; run. Zustimmung, Einwilligung

  psych. Akt rozumu lub woli, przez który umysł akceptuje jakieś ^przekonanie (= przyświadczenie wiedzy) lub jakąś —> de­cyzję (= przyświadczenie wiary).

  U J. H. Newmana: przyświadczenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYGODNOŚĆ

   

  PRZYGODNOŚĆ nłc. contingentia; ang. contingency; fr. contingence; nm. Kontingenz Niekiedy błędnie utożsamiana z —> przy­padkowością.

  metaf. Niekonieczność istnienia cze­goś, co nie zawiera racji swego istnienia, brak —> konieczności (lAb) ontycznej wy­nikający z faktu złożoności bytu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYPADŁOŚĆ

   

  PRZYPADŁOŚĆ (akcydens) gr. symbebekós; nłc. accidens; ang. accident; fr. accident; rmv. Akzidens, unwesentliches Merkmal

  (2)

  1. metaf. Przypadłość realna (kategorialna, predykamentalna) — właściwość -> substancji (1), a więc to, co przy zacho­waniu tożsamości danego bytu jest w nim zmienne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 847

  praca w formacie txt

Do góry