Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOMETRIA

   

  PSYCHOMETRIA psyche = dusza -+- metrein = mierzyć) ang. psychometrics; fr. psychometrie; nm. Psychometrie

  W szerszym znaczeniu: dziedzina psy­chologii uprawianej za pomocą metod ilo­ściowych, głównie statystycznych {—> analiza/5/ czynnikowa); dotyczy ona wszyst­kich działów psychologii, a w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia)

   

  PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA (socjopsychologia) ang. social psychology; fr. psychologie sociale; nm. Sozialpsychologie

  Dział psychologii graniczący z socjolo­gią (zwykle rozróżnia się przedmiot socjo­logii i przedmiot psychologii społecznej stwierdzając, że pierwsza interesuje się zbiorowością, a druga —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUNKT OMEGA

   

  PUNKT OMEGA

  Termin P. Teilharda de Chardin ozna­czający szczytowy punkt rozwoju ludzko­ści, tj. najwyższą doskonałość przyrodzo­ną, uduchowienie i jedność, ostateczne spełnienie i kres świata, oraz tożsamy z nim „punkt styczności immanencji z trans­cendencją".

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA

   

  PSYCHOLOGIA PERSONALISTYCZ­NA ang. personalistic psychology; fr. psy­chologie personnaliste; nm. personalistische Psychologie, Personalismus (2)

  Punkt widzenia w badaniach psy­chologicznych postulujący konieczność uwzględniania w opisie -> funkcji (3) psy­chicznych faktu, że ich podmiotem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA

   

  PSYCHOLOGIA DYNAMICZNA ang. dynamie psychology, psychodynamics; fr. psy­chologie dynamique, la psychodynamique; nm. dynamische Psychologie, Psychodynamik

  Kierunek zbliżony do funkcjonalizmu (-^ psychologia furikcjonalna), a genetycz­nie związany z —> psychologią głębi; psy­chologia dynamiczna przyjmuje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHICY

   

  PSYCHICY (gr. psychikós = dotyczący duszy) nłc. psychici; ang. psychics; fr. les psychiques; nm. Psychiker

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: jeden z trzech stopni uduchowienia czło­wieka, zajmujący pośrednie miejsce w do­skonałości duchowej między —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA

   

  PSYCHOLOGIA FUNKCJONALNA ang. functional psychology; fr. psychologie fonctionnelle; nm. Funktionspsychologie

  Kierunek ukształtowany pod wpływem darwinizmu i —> pragmatyzmu (1), pozo­stający w opozycji do strukturalizmu psychologicznego (—> psychologia struktural­na); procesy psychiczne funkcjonaliści...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHIKA

   

  PSYCHIKA (gr. psychikós = dotyczący duszy) ang. -psychism; fr. -psychisme, ~ psyche; nm. ~ Psychismus, ~ Psyche

  Termin, który wyparł stopniowo w na­uce takie wcześniejsze określenia, jak „du­sza" czy „duch".

  Słowo 'psychika' odnotowane zostało w Słowniku języka polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI

   

  PSYCHOLOGIA GŁĘBI ang. depthpsychology; fr. psychologie en profondeur, psycho­logie des profondeurs, psychologie abyssale; nm. Tiefenpsychologie

  Ogólna nazwa teorii psychologicznych, których przedmiotem są zjawiska zacho­dzące w —> nieświadomości (1). Należą tu: —> psychoanaliza (1) S. Freuda, —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOANALIZA

   

  PSYCHOANALIZA psyche = dusza + andlysis = rozkładanie, rozbiór) ang. psychoanalysis; fr. psychanalyse; nm. Psychoanalyse

  Teoria S. Freuda dotycząca nieświa­domej warstwy psychiki wraz z opartą na tej teorii, zastosowaną przez jej twórcę, metodą terapeutyczną. Podstawowe dla psychoanalizy Freuda...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 279

  praca w formacie txt

Do góry