Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny)

   

  PSYCHOLOGIA STRUKTURALNA (strukturalizm psychologiczny) ang. structural psychology; fr. psychologie structurale; nm. Strukturpsychologie

   

  Nazwa używana jeszcze przed pojawie­niem się —> psychologii postaci, stosowa­na wówczas na określenie różnych poglą­dów, które przede wszystkim przeciwsta­wiały się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PYTANIE

   

  PYTANIE gr. epótema, epótesis; łc. quaestio; ang. question; fr. question; nm. Frage, Befragung

  metod. Zdanie wyrażające stan częścio­wej niewiedzy oraz intencję uzyskania in­formacji, która by uzupełniła w określo­nym punkcie (wskazanym przez partyku­łę pytajną) lukę w wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów)

   

  PSYCHOLOGIA TOPOLOGICZNA (psychologia pola, psychologia wekto­rów) ang. topological psychology; fr. psycho­logie topologique; nm. topologische Psycholo­gie

  Kierunek w obrębie —> psychologii po­staci zapoczątkowany przez K. Lewina, który teorię postaci zastosował do szerszej dziedziny działalności...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA

   

  PSYCHOLOGIA PORÓWNAWCZA ang. comparative psychology; fr. psychologie comparee; nm. vergleichende Psychologie

  Dział psychologii zajmujący się po­równywaniem zachowań jednostek, które należą do różnych gatunków, różnych ras w obrębie jednego gatunku (np. różnych ras ludzkich) lub porównywaniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA

   

  PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA ang. educational psychology; fr. psychologie scolaire, psychologie pedagogiąue; nm. pedagogische Psychologie, Psychagogik

  Dział psychologii zajmujący się proble­matyką procesów wychowawczych i me­tod skutecznego oddziaływania na jedno­stkę lub grupę.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości)

   

  PSYCHOLOGIA POSTACI (gesztaltyzm, psychologia całości) ang. gestalt--psychology; fr. gestaltpsychologie, psycholo­gie de la forme; nm. Gestaltpsychologie

  Kierunek przeciwstawiający się -^ atomizmowi (3) psychologicznemu i —> asocjacjonizmowi, postulujący traktowanie całości (np. spostrzeżeń) jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT

   

  PSYCHOLOGIA ZWIERZĄT ang. animal psychology; fr. psychologie animale; nm. Tierpsychologie

  Dział psychologii zajmujący się opisem i wyjaśnianiem zachowania indywidual­nego i grupowego różnych gatunków zwie­rząt oraz ustalający podobieństwa i różni­ce w zachowaniach zwierząt i ludzi, szcze­gólnie w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA

   

  PSYCHOLOGIA ROZUMIEJĄCA ang. psychology of understanding; fr. psychologie comprehensive; nm. verstehende Psychologie, geisteswissenschaftliche Psychologie

  Nurt zapoczątkowany w 2. poł. XIX w. przez W. Dilthey'a, który kwestionował stosowanie w naukach społecznych i hu­manistycznych pojęć i metod...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIZM

   

  PSYCHOLOGIZM ang. psychologism; fr. psychologisme; nm. Psychologismus

  Termin wprowadzony przez J. E. Erdmanna (1878), rozpowszechniony na po­czątku XX w.

  Tendencja do wyjaśniania ogółu zjawisk będących przedmiotem badań różnych nauk humanistycznych, a nie tylko psy­chologii, na gruncie tej ostatniej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa)

   

  PSYCHOLOGIA ROZNIC INDYWIDU­ALNYCH (psychologia różnicowa) ang. dijferential psychology; fr. psychologie differentielle; nm. dijferentielle Psychologie

  Określenie wprowadzone przez W. Ste­rna (1900).

  Dział psychologii, którego zadaniem, w przeciwieństwie do -^ psychologii ogól­nej, jest badanie różnic w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt

Do góry