Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  REDUCTIO AD ABSURDUM

   

  REDUCTIO AD ABSURDUM <nłc. <reductio ad absurdum> = sprowadzenie do nie­dorzeczności) gr. apagoge eis to adynaton (Arystoteles); fr. reduction a l'absurde log. syn.^> Dowodzenie nie wprost.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA

   

  REDUKCJA (nłc. <reductio> = sprowadze­nie do mniejszej miary, ograniczenie, zmniejszenie) gr. anagoge; ang. reduction; fr. reduction; run. Reduktion

  W logice tradycyjnej — syn.-^ dowód (1), np. redukcja trybów syłogistycznych do trybów pierwszej figury oznacza do­wodzenie na podstawie trybów pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALIZM

   

  RACJONALIZM (nłc. od nłc. rationalis = rozumny, rozsądny) ang. rationalism; fr. rationalisme; nm. Rationalismus

  Termin występujący już u F. Bacona (1612, rationales — racjonaliści), używany w Anglii (rationalists) w odniesieniu do sekt nie uznających Objawienia, rozpo­wszechniony w XIX w. w swym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /5 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJONALNOŚĆ

   

  RACJONALNOŚĆ <nłc. <rationalitas> = rozum, rozwaga, rozsądek) ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitdt, Vernunft-massigkeit

  1. metaf., t. pozn.

  a) Racjonalność bytu — cecha bytu polegająca na tym, że pod każdym względem (racjonalność całkowi­ta) lub pod niektórymi względami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RASA

   

  RASA gr. tó ethnos; ang. race; fr. race; nm. Rasse

  1. biol. Niższa systematycznie od —> ga­tunku (3) (najczęściej > populacja /3/) grupa organizmów nie różniących się od siebie wyraźnie pod względem morfologi­cznym, występujących na tym samiym ob­szarze, mających podobne wymagania biologiczne. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJA

   

  REAKCJA (nłc. <reactio> = oddziaływa­nie, przeciwdziałanie) ang. reaction; fr. reaction; nm. Reaktion, Riickwirkung, Gegen-wirkung

  psych. Odpowiedź (zazwyczaj ruchowa) jakiejś istoty żywej na —> bodziec.

   

  Psychologia S-R (stimulus — response) — —> behawioryzm klasyczny, który za podstawowy cel badań...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACHUNEK ZDAŃ (logika zdań, teoria zdań)

   

  RACHUNEK ZDAŃ (logika zdań, teoria zdań) ang. propositional calculus, sentential calculus, algebra of propositions; fr. calcul des propositions, calcul propositionnel; nm. Aussagenkalkiil

  log. Podstawowa teoria logiczna, doty­cząca związków międzyzdaniowych w ob­rębie zdań złożonych, w której się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /3 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJA

   

  RACJA (nłc. (1) = rachunek, ro­zum, rozsądek) gr. logos; łc. principium (1); ang. reason (1); fr. raison (1); nm. Ratio (1), Grund (1)

  1. metaf. W filozofii bytu: to, co w jaki­kolwiek sposób warunkuje byt (racja onty­czna, ratio quoad se) i tym samym go wyjaś­nia {ratio quoad nos); to, co umożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /4 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RACJE ZARODKOWE

   

  RACJE ZARODKOWE gr. spermatikoi lógoi, gennetikoi lógoi; nłc. rationes seminales; ang. seminal reasons; fr. raisons seminales

  U stoików: nasiona, z których pocho­dzą wszelkie istoty żyjące. Prazasadą za­wierającą zalążki każdej możliwej rzeczy jednostkowej jest —> pneuma (1) — rozum...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALIZM

   

  REALIZM (nłc. od nłc. realis = rzeczowy, odnoszący się do rzeczy) ang. realism; fr. realisme; nm. Realismus

  1. W przeciwstawieniu do -> idealizmu (I) — stanowisko uznające: 

  A) metaf. istnienie rzeczywistości obie­ktywnej, transcendentnej w stosunku do poznającego podmiotu i niezależnej od aktów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /6 378

  praca w formacie txt

Do góry