Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  REFLEKSOLOGIA

   

  REFLEKSOLOGIA reflexus = na­chylenie, nagięcie, odbicie się światła; od­ruch nieświadomy + gr. logos = słowo, na­uka) ang. reflexology; fr. reflexologie; nm. Reflexologie

  Termin utworzony przez W. M. Bechterewa (1921) w odniesieniu do reprezen­towanej przez niego samego odmiany psychologii obiektywnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGRESSUS AD INFINITUM

   

  REGRESSUS AD INFINITUM gressus ad infinitum> = cofanie się w nie­skończoność) ang. infinite regress

  metod. Łańcuch rozumowań nie mający końca z tego powodu, że każde twierdzenie poprzedzone jest uzasadnieniem, które z ko­lei również wymaga uzasadnienia, itd. w nie­skończoność. Tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGUŁA

  REGUŁA (łc. reguła = pręt, sznur pomia­rowy, prawidło) ang. rule; fr. regle; nm. Kegel

  metod. Przepis poprawnego postępo­wania, roztimowania itp., np. reguły wnio­skowania (rules of inference), reguły skład­ni, reguły decyzji. Reguły nazywa się rów­nież -^ dyrektywami.

  pot. Twierdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REIFIKACJA

   

  REIFIKACJA (łc. res, rei = rzecz + facio = czynię) ang. reification; fr. reification; nm. Verdinglichung

  metod. Błąd polegający na uznawaniu jakiegoś bytu myślnego za rzecz. Reifikacja, nosząca w niektórych kontekstach tak­że miano -> hipostazy (3) lub -^ hipostazowania, zaliczana jest do błędów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJONIZM

  REDUKCJONIZM ang. redudionism, reductivism; nm. Reduktionismus

  metod. Stanowisko postulujące —> redu­kcję (4) określonej teorii do teorii uznanej za bardziej podstawową, np. teorii psycho­logicznej do biologicznej (-^biologizm /3, 4/) lub biologicznej do fizykochemicznej (^ fizykalizm). Według fizykalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA

   

  REDUKCJA FENOMENOLOGICZNA ang. transcendental-phenomenological reduc­tion; fr. reduction phenomenologique, redu­ction transcendentale; nm. transzendental-phanomenologische Reduktion

  Ogólna nazwa zabiegów poznawczych mających na celu dotarde do samych przedmiotów i zapewnienie przedmiotowego ugruntowania wiedzy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNOŚĆ

   

  REALNOŚĆ nłc. realitas; ang. reality, actuality, actualness; fr. realite; nm. Realitat, Wirklichkeit

  1. metaf. —> Rzeczywistość (2) jako stanbytu:

  istniejącego obiektywnie, tzn. nieza­leżnie od poznającej świadomości;

  aktywnego (skutkotwórczego), sta­nowiącego ośrodek własnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REALNY

   

  REALNY (nłc. <realis> = rzeczywisty, fa­ktyczny, rzeczowy) ang. real, actual; fr. reel; nm. wirklich, real

  Rzeczywisty — w przeciwstawieniu do pozornego, nie będącego takim, jakim się wydaje albo będącego tylko wytworem wyobraźni.

  W przeciwstawieniu do idealnego — istniejący niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTOR

   

  RECEPTOR (łc. receptor = ten, który przyj­muje) ang. receptor, receiver, fr. recepteur; nm. Rezeptor

  W fizjologii — wyspecjalizowana stru­ktura wrażliwa na -^ bodźce o określonej jakości, mająca zdolność przekształcania ich w impulsy chemiczne i elektryczne, prze­wodzone przez substancje...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTYWNOŚĆ

   

  RECEPTYWNOŚĆ <nłc. receptio = przy­jęcie) ang. receptivity; fr. receptivite; nm. Rezeptivitat, Empfanglichkeit

  t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: określenie charakteru po­znania ze względu na to, że nie jest ono wytwórcze, lecz recepcyjne, tzn. polega na formalnym (nie zaś...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /12.11.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt

Do góry