Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  ROZPACZ

   

  ROZPACZ łc. desperatio; ang. despair; fr. desespoir, nm. Verzweiflung

  Stan ducha u kogoś, kto zwątpił w sens wszystkiego; poczucie absurdalności pły­nące ze świadomości całkowitego osamot­nienia. Stan taki może być wynikiem utra­ty wiary w Boga (S. A. Kierkegaard) lub zaufania do ludzi w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMNOŚĆ

   

  ROZUMNOŚĆ gr. synesis; nłc. rationalitas; ang. rationality; fr. rationalite; nm. Rationalitat

  metaf., t. pozn. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: aktualizowana przez określoną formę duchową (np. przez tę oto istotę duszy ludzkiej lub przez istotę anioła) możność, która tę formę ogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSĄDEK

   

  ROZSĄDEK gr. phrónesis; łc. prudentia, mens sana, sensus sanus; nłc. intellectio; ang. sense, judgement; fr, raison, sens, jugement; nm. Verstand

  Bez bliższych określeń — zazwyczaj tyle, co -> zdrowy rozsądek, szczególnie w znaczeniu tego terminu wyróżnionym jako pierwsze (2).

  U I. Kanta:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMOWANIE

   

  ROZUMOWANIE gr. didnoia; łc. ratiocinatio, discursus; nłc. speculatio; ang. reasoning; fr. raisonnement; nm. Vernunftschlufi

  psych. Dyskursywna czynność myślo­wa polegająca na przechodzeniu od jakie­goś sądu do innego sądu, który wiąże się w pewien sposób z pierwszym. Odróżnia się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZSTRZYGALNOŚĆ

   

  ROZSTRZYGALNOŚĆ ang. decidability; fr. decidabilite; nm. Entscheidbarkeit

  metod. Własność teorii sformalizowanej: teoria (system twierdzeń) jest rozstrzygalna, gdy istnieje metoda (tzw. efektywna), która pozwala w skończonej liczbie kro­ków stwierdzić, czy dane wyrażenie jest, czy nie jest twierdzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ

   

  ROZWÓJ gr. genesis; łc. evolutio; nłc. generatio; ang. development; fr. developpement; nm. Entwicklung

  Termin development stosowany był przez H. Spencera (1855), zanim autor ten zaczął się posługiwać terminem evolution.

  Przejście od tego, co wirtualne (-^ wirtualność) do tego, co aktualne (np...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZTROPNOŚĆ

   

  ROZTROPNOŚĆ gr. phrónesis; łc. pru­dentia; ang. prudence; fr. prudence; nm. Klugheit

  et. -> Cnota (2a) intelektualna z gru­py cnót praktycznych, mająca kierować działaniem w dziedzinie tego, co przy­godne i konkretne, przez uwzględnierue moralnie znaczących czyrmików i ustale­nie, co w danej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓWNOWAŻNOŚĆ

   

  RÓWNOWAŻNOŚĆ ang. equivalence; fr. equivalence; nm. Aquivalenz

  log. Zdanie złożone, będące połącze­niem dwóch zdań za pomocą symbolu = z -> rachunku zdań, mające postać p = q (czyt.: p wtedy i tylko wtedy, gdy q), gdzie symbole p, q są zmiennymi reprezentującymi zdania; w innych notacjach pisze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁĄCZNOŚĆ

   

  ROZŁĄCZNOŚĆ nłc. exclusio; ang. exclusion, disjoint; fr. exclusion; nm. Ausschliefiung

  log. Stosunek między zbiorami, zwany też wykluczaniem się, polegający na tym, że dane zbiory rue mają elemen­tów wspólnych.

  Rozłączność podziału to właściwość po­prawnego -^ podziału logicznego (obok...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RETENCJA

   

  RETENCJA (łc. retentio = zatrzymanie, powstrzymanie) ang. retention; fr. retention; nm. Retention

  W fenomenologii: moment aktu (stanu) świadomości będący jak gdyby zatrzyma­niem w obrębie aktualnego przeżycia te­go, co mija lub właśnie odeszło w prze­szłość; pozostawanie w aktualnie zacho­dzącej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /593

  praca w formacie txt

Do góry