Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  RZECZYWISTOŚĆ

   

  RZECZYWISTOŚĆ gr. ón; łc. res (sing. i pL); nłc. realitas, actualitas (J. Duns Szkot); ang. reality, actuality, actualness; ix. realite, le reel; nm. Realitat, Wirklichkeit, Aktualitat

  1. metaf. To, co istnieje na jakiejkolwiek zasadzie i jest realne — w przeciwstawie­niu do tego, co pozorne, nie będące...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYGORYZM

   

  RYGORYZM (łc. rigor = sztywność, su­rowość) ang. rigorism; fr. rigorisme; nm. Rigorismus

  et. Stanowisko w etyce normatywnej po­stulujące bezwzględne i ścisłe przestrzega­nie prawideł etycznych. Na przykład we­dług I. Kanta postępowanie etyczne to takie postępowanie, które jest zgodne z prawem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZ

   

  RZECZ gr. pragma, chrema; łc. res; ang. thing; fr. chose; nm. Ding, Sache (3)

  metaf. -^ Byt ujęty jako pozytywnie określona w sobie, tożsama z sobą i w so­bie niesprzeczna -^ treść (1), która istnieje; gdy treść ta staje się przedmiotem pozna­nia pojęciowego i jest definiowalna, nosi nazwę ->...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZECZ SAMA W SOBIE

   

  RZECZ SAMA W SOBIE ang. thing in it self; fr. chose en soi; nm. Ding an sich

  Pojęcie wprowadzone przez I. Kanta w jego teorii poznania: przeciwstawił on rzeczy same w sobie, czyli —> noumeny (1) — zjawiskom, czyli -> fenomenom (2), które w przeciwieństwie do pierwszych są jedynie konstrukcjami umysłu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RUCH

  RUCH gr. phord (= kinesis póthen pot, Ary­stoteles, Etyka nikomach., X, 4, 1174 a 30); łc. motus, motio; ang. movement, motion; fr. mouvement; nm. Bewegung

  1. metaf., filoz. przyr. W tradycji arystotelesowsko-tomistycznej: wszelkie przej­ście od możności do aktu (—> akt i moż­ność) rozpatrywane tylko jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /5 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM

   

  ROZUM gr. nous, nóesis, didnoia, logos, phrónesis; łc. ratio; ang. reason; fr. raison; nm. Vernunft

  t. pozn., psych. -^ Władza (2) poznawcza, właściwa w szczególności człowiekowi, określanemu jako animal rationale (choć ro­zum w ogólności nie musi być w swej isto­cie identyczny z rozumem ludzkim; -^...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /3 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA

   

  RÓŻNICA gr. diakrisis, diorismós, diaphord (2); łc. distinctio (1), differentia (2), diversitas; ang. distiction (1), dijference (2); fr. distinction (1), difference (2); nm. Unterscheidung (1), Unterschied (2), Differenz (2), Verschiedenheit

  1. metaf. Distinctio (= rozróżnienie, od­rębność) — stosunek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny)

   

  ROZUM SZCZEGÓŁOWY (rozum par­tykularny) nłc. ratio particularis, vis cogitativa

  t. pozn., psych. Charakteryzowana na gru­ncie tomistycznej teorii poznania specyfi­czna władza poznawcza u człowieka, bę­dąca swoistą syntezą funkcji zmysłów i intelektu, analogiczna do władzy oceny zmy­słowej u...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RÓŻNICA GATUNKOWA

   

  RÓŻNICA GATUNKOWA gr. eidopoió diaphord; łc. differentia specifica, differentia constitutiva; ang. specific difference; fr. dif­ference specifique; nm. artbildender Unter­schied

  W logice tradycyjnej: jeden z pięciu wy­różnionych przez Porfiriusza i przyjętych w scholastyce typów orzeczników {pente phonón...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZUMIENIE

   

  ROZUMIENIE gr. didnoia (Platon), epistetne (Arystoteles); nłc. intellectio; ang. understanding (1), comprehension; fr. entendement (1), comprehension, intellection; nm. Verstand (1), Verstandnis

  Termin zaczerpnięty z języka potoczne­go, stosowany szeroko w naukach huma­nistycznych, w psychologii i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 084

  praca w formacie txt

Do góry