Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SIĘ

   

  SIĘ (nominalizacja zaimka zwrotnego 'się', mającego formę biernika) fr. l'on; nm. das Man

  Określenie wypreparowane z języka po­tocznego i zastosowane przez M. Heideg­gera {das Man), a także przez G. Marcela {l'on) na określenie funkcjonującego ano­nimowo w świadomości zbiorowej bez­osobowego podmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKŁADNIA

   

  SKŁADNIA ang. syntax; fr. syntaxe; nm. Syntax

  Dziedzina gramatyki zajmująca się strukturą zdań jakiegoś języka, tj. reguła­mi, według których z jednostek mowy (morfemów, słów) tworzone są człony zdań i całe zdania.

  W semiotyce — wymiar syntaktyczny znaków, który przedstawia ich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOJARZENIE

   

  SKOJARZENIE ang. association; fr. association; nm. Assoziation

  psych. Wzajemne powiązanie zjawisk psychicznych (wyobrażeń, pojęć, uczuć) polegające na tym, iż wystąpienie jednego z nich wywołuje pozostałe. -> Kojarzenie.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKOK

   

  SKOK łc. saltus; ang. kap; fr. saut; nm. Sprung

  1. W materializmie dialektycznym: nag­łe przejście —> ilości (3) w —> jakość (4), będące kulminacją procesu nasilania się pod pewnymi względami jakichś cech czy as­pektów danego zjawiska; proces ten dopro­wadza do pojawienia się nowej struktury...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERMONIZM

   

  SERMONIZM (łc. sermo = mowa, roz­mowa) nłc. sermocinalismus; nm. Sermonis-mus

  W średniowiecznym sporze o uniwersalia (—> powszechniki /1 /) stanowisko pośrednie między skrajnym —> realizmem (3a) pojęcio­wym a -> nominalizmem (1), zajmowane przez P. Abelarda i jego zwolenników, któ­rzy twierdzili, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /952

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENS

   

  SENS (łc. <sensus> = zmysł, pojmowanie) gr. adianóeta; ang. sense, meaning; fr. sens; nm. Sinn

  Pojęcie wieloznaczne i niedookreślone, wiążące się ściśle z -^ „rozumieniem" (1), precyzowane w filozofii języka; współcze­śnie szeroko stosowane.

  W szerszym rozumieniu: właściwość wyrażenia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSOWNOŚĆ

   

  SENSOWNOŚĆ ang. meaningfulness, sig-nificance

  1. log. Właściwość każdego wyrażenia mającego -^ znaczenie (1); niekiedy: syn.-^ spójność (2) syntaktyczna.

  Właściwość działania celowego (ra­cjonalnego).

  metod. Sensowność empiry­czna (empirical meaningfulness) — właści­wość zdania...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SENSUALIZM

   

  SENSUALIZM (nłc. sensualis = zdolny do odczuwania, zmysłowy, sensualitas = wrażliwość, zmysłowość) nłc. sensualismus; ang. sensualism; fr. sensualisme; nm. Sensu­alismus

  Termin ukształtowany na początku XIX w. w Anglii i we Francji; początkowo posłu­giwano się określeniami równoważnymi:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEPARACJA

   

  SEPARACJA (łc. <separatio> = oddziele­nie, rozłączenie) ang. separation; fr. separation

  Termin występujący u Tomasza z Akwi­nu, oznaczający m. in. czynność intelektu wypracowującego metafizyczne pojęcie —> bytu jako bytu, stosowany współcześ­nie w egzystencjalnej filozofii bytu.

  Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SERCE

   

  SERCE gr. kardia, thymós; łc. cor, pectus; ang. heart; fr. cosur; rwa. Herz

  Obydwa terminy greckie występują u Ho­mera; w filozofii greckiej — tylko termin thymós.

  1. Siedlisko uczuć i namiętności.

  U Heraklita z Efezu: uczuciowość i wola bądź też namiętność (będąca „zwilgoceniem" duszy)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /2 116

  praca w formacie txt

Do góry