Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SOFIZMAT

   

  SOFIZMAT (gr. = wybieg, podstęp (stosowany przez sofistów)) łc. fallacia; ang. sophism, fallacy; fr. sophisme; nm. Sophisma, Trugschlufl

  Rozumowanie o pozorach poprawności, z reguły konstruowane po to, aby wpro­wadzić kogoś w błąd. W sofizmacie może np. zachodzić -^ wieloznaczność wypo­wiedzi lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁUSZNOŚĆ

   

  SŁUSZNOŚĆ łc. iustitia; ang. right fullness, validity; fr. justesse; nm. Richtigkeit

  et. Moralny aspekt prawdy. W odróżnie­niu od -^ prawdziwości — wartość przypi­sywana wypowiedziom, które ze stanowi­ska niekognitywistycznego (tzn. zaprzecza­jącego możliwości zbudowania naukowego systemu etyki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPIRYTUALIZM

   

  SPIRYTUALIZM <nłc. spiritualis = du­chowy) ang. spiritualism; fr. spiritualisme; nm. Spiritualismus

  metaf. Przeciwstawne —> materializmo­wi (1) stanowisko przyjmujące istnienie substancji duchowej. Rozróżnia się:

  spirytualizm monistyczny, według którego istnieje jedynie substancja...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIDARNOŚĆ

   

  SOLIDARNOŚĆ <fr. <solidarite> = współ­odpowiedzialność, z łc. soliditas — gęstość, zwartość, moc, jedność) ang. solidarity; nm. Solidaritat

  Termin pochodzenia prawniczego, utwo­rzony w wyniku zniekształcenia łacińskie­go słowa solidum, które według prawni­ków rzymskich służyło do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJALIZACJA

   

  SOCJALIZACJA socialitas = społe­czność, związek społeczny, towarzystwo) ang. socialization, social learning; fr. socialisation; nm. Sozialisation, Sozialisierung, Sozia-lisierungsprozefi, Vergesellschaftung

  soc, psych. Socjalizacja jed­nostki — uspołecznienie, proces przy­swajania sobie przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOLIPSYZM

   

  SOLIPSYZM (łc. solus ipse = sam jeden) nłc. solipsysmus; ang. solipsism; fr. solipsisme; nm. Solipsismus

  metaf. Stanowisko, według którego istnieje tylko aktualnie filozofujące „ja", i jest to jedyny byt, jaki istnieje. Solipsyzm nie jest formułowany jako doktryna, lecz bywa zakładany przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIA

   

  SOCJOLOGIA (łc. sociietas) = społeczeń­stwo + gr. logos = słowo, nauka) ang. sociology; fr. sociologie; mn. Soziologie

  Nazwa użyta już w 1836 r. przez J. Ch. L. Simonde'a De Sismondi, a rozpowszechniona przez A. Comte'a jako określenie nauki o społeczeństwie (rozumianej przez niego jako „fizyka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /5 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWO

   

  SŁOWO gr. logos, rhema (= 'czasownik'); łc. verbum; ang. word; fr. parole, verbe; nm. Wort

  1. Dźwięki —> mowy będącej znakiem wewnętrznego przeżycia; wyraz — kon­strukcja zbudowana według praw danego ^języka z morfemów, tj. najmniejszych cząstek znaczących.

  2. Uświadomienie sobie i wypowiedze­nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SKUTEK

   

  SKUTEK łc. effectus; ang. ejfect; fr. effet, nm. Wirkung, Effekt

  metaf. Wynik działania —> przyczyny (IC) sprawczej. Skutkiem może być zarów­no istnienie jakiegoś bytu, jak i charakterystyczna dla tego bytu zmiana. Istnienie cze­goś jako skutku jest niezrozumiałe bez ist­nienia czegoś innego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SŁOWNIK

   

  SŁOWNIK ang. vocabulary; fr. vocabulaire; nm. Wortschatz

  Zasób wyrażeń prostych danego ^ję­zyka (2), z których na podstawie reguł składni (—> syntaksa logiczna) konstruuje się wyrażenia złożone pewnych typów, ta­kie jak zdania proste, zdania złożone itp. W językach naturalnych słownikami są...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012 Znaków /1 271

  praca w formacie txt

Do góry