Filozofia /3 013 prac/

 • Ocena brak

  SPOSÓB

   

  SPOSÓB nłc. modus; ang. course of adion, way; fr. le mode, maniere; nm. Weise, Art, Mittel

  Sposób działania, postępowania — do­bór i układ czynności zmierzających do osiągnięcia określonego celu lub cecha znamienna takiego układu. —> Metoda (1).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPONTANICZNOŚĆ

   

  SPONTANICZNOŚĆ <nłc. <spontaneiłas> = własny popęd, samorzutność, od łc. sua sponte = z własnej inicjatywy) ang. spontaneity; fr. spontaneite; nm. Spontaneitdt, Selbsttatigkeit

  Samorzutność, tj. działanie dokony­wane bez interwencji jakiegoś czynnika z zewnątrz. Spontaniczność nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZEŃSTWO

   

  SPOŁECZEŃSTWO gr. koinonia; łc. societas; ang. society; fr. societe; nm. Gesellschaft

  soc. Jedno z podstawowych pojęć w so­cjologii, nie mające powszechnie przyjętej definicji. W jednym z ogólniejszych zna­czeń określa się je jako zbiorowość ludzką o trwałości ponadpokoleniowej, posiada­jącą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /14.11.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOMATYCY (hylicy)

   

  SOMATYCY (hylicy) (gr. somatikós = cie­lesny, związany z ciałem)

  W terminologii gnostycznej i wczesnego chrześcijaństwa, przejętej przez okultyzm: najniższa klasa duchów ludzkich, najbar­dziej związanych z materią (w przeciwień­stwie do —> pneumatyków i —>...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOLOGIZM

   

  SOCJOLOGIZM ang. sociologism; fr. sociologisme; nm. Soziologismus

  1. Kierunek przeciwstawny —> psychologizmowi, traktujący wszystkie dziedzi­ny humanistyki (kulturę, religię, moral­ność, naukę, język) jako społecznie zdeter­minowane i w związku z tym postulujący, aby były one badane za pomocą metody...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SORYT (łańcusznik)

   

  SORYT (łańcusznik) <gr. <sorites> = (w dialektyce:) fałszywy wniosek z nagroma­dzonych przesłanek, sylogizm łańcucho­wy) nłc. sorites; ang. sorite; fr. sorite; nm. Sorites

  W logice tradycyjnej: —> sylogizm o licz­bie przesłanek większej niż dwie, tworzą­cych jak gdyby łańcuch, w którym orzecz­nik...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOCJOMETRIA

   

  SOCJOMETRIA (łc. soci{etas) = społe­czeństwo + gr. metrem = mierzyć) ang. sociometry; fr. sociometrie; nm. Soziometrie

  Metody i techniki badania stosunków między członkami grupy, pomiary ujmu­jące ilościowe aspekty stosunków między­ludzkich w kategoriach wzajemnych pre­ferencji, obojętności lub...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJACJA

   

  SPECJACJA (łc. species = gatunek) ang. spedation, species formation; fr. speciation, formation des especes; nm. Artbildung, Speziation

  biol. Zasadniczy proces ewolucyjny (—> ewolucja /II/) prowadzący do powstania nowych —> gatunków (3) pod wpływem —> izolacji naturalnej i różnicowania się po­pulacji, w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOFISTA

   

  SOFISTA (gr. = znawca, bie­gły; mędrzec; publiczny wykładowca, pła­tny nauczyciel; oszust) łc. sophista; ang. Sophist; fr. sophiste; nm. Sophist

  Rodowód słowa sophistes związany jest swoim rdzeniem z pierwotnym, szerokim znaczeniem słowa sophia, które początko­wo oznaczało wszelką biegłość i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPEKULACJA

   

  SPEKULACJA (nłc. <.speculatio> = wypa­trywanie, oglądanie) gr. theoria; ang. speculation; fr. speculation; nm. Spekulation

  Aktywność intelektualna mająca na celu — w przeciwieństwie do działania prakty­cznego — jedynie czyste poznanie czy na­wet, w znaczeniu pejoratywnym, poznanie pozbawione związku z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /marjan Dodano /13.11.2012 Znaków /496

  praca w formacie txt

Do góry